2019

Сучасні підходи до управління підприємством

Збірник тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання

ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
А А Бичковська, Ганна Петрівна Жалдак 11
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
К А Бугаєнко, Ганна Анатоліївна Мохонько 12
КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Володимирівна Гук, В О Тюшкевич 13
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Р В Дем'янюк 14
СТАРТАПИ В СФЕРІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
М І Денісов, Жанна Михайлівна Жигалкевич 15
ДО НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ У СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ВИСОКО ПРОФЕСІЙНИМИ КАДРАМИ PDF
Ю З Драчук, Л О Сав’юк 16
ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Петрівна Жалдак, М О Пушкарьов 17
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ PDF
Я А Іванченко, Наталія Іванівна Ситник 18
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЄС PDF
Р В Кива 19
МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Олександрівна Копішинська, А А Послєдович 20
ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ PDF
М В Кот, Марина Андріївна Чайковська 21
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СТАРТАПУ PDF
Марина Олегівна Кравченко, Є А Газарян 22
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ:ПЕРЕШКОДИ І СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ PDF
Олександра Миколаївна Ляшенко, Д О Старигін 23
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ PDF
І В Меркулов, Ольга Володимирівна Гук 24
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ PDF
А Ю Ніканорова, Катерина Олександрівна Бояринова 25
ІННОВАЦІЙНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В В Прудкий, Марина Олегівна Кравченко 26
МОВЛЕННЯ В HD-ЯКОСТІ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЙ УКРАЇНИ PDF
Я С Рижій, Олександра Миколаївна Ляшенко 27
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І П Семенюк, Ганна Анатоліївна Мохонько 28
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ГЛОБАЛЬНОГО ІНДЕКСУ ІННОВАЦІЙ УКРАЇНИ ВІДНОСНО КРАЇН ЄВРОПИ PDF
В В Сидорчук, Марина Олегівна Кравченко 29
СВІТОВІ МОДЕЛІ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙЦНОГО РОЗВИТКУ PDF
Наталія Іванівна Ситник, Д С Бакало 30
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ PDF
В О Тарумов, Наталія Іванівна Ситник 31
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю І Федорова, Катерина Олександрівна Бояринова 32
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О С Шилюк, Олександра Миколаївна Ляшенко 33
МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ PDF
І С Широкова, Катерина Олександрівна Копішинська 34
ЕКО-ІННОВАЦІЇ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ, СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Д О Ярова, Олександра Миколаївна Ляшенко 35

Міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів

QUALITY OF READY PRODUCTION AT PHARMACEUTICALS ENTERPRISES PDF (English)
K Pimonova 37
RISK IN USING CREDIT/DEBIT CARDS, TACTICS IN DETECTING AND PREVENTING FRAUD PDF (English)
V Rach, F Mujahid 38
FOCUSING ON STRATEGIC OBJECTIVES OF UKRAINIAN ENTERPRISES CONSIDERING THE EUROPEAN INTEGRATION PDF (English)
К А Zhurakivska 39
РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ ТОВАРІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
М С Білих, Ірина Миколаївна Манаєнко 40
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
В Ю Бондар 41
ВИБІР МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРА У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О О Брожко 42
МІЖНАРОДНІ M&A-УГОДИ КОМПАНІЙ КИТАЮ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Л П Гальперіна, А А Шоха 43
ТОРГІВЕЛЬНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄС PDF
А Ю Грабина, Ірина Миколаївна Манаєнко 44
ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
А В Гречко 45
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ BLOCKCHAIN -ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ PDF
Д Р Гринчук, Маргарита Олександрівна Чупріна 46
PLAZA ACCORD: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Вікторія Дергачова, Вікторія Голюк 47
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ PDF
О Євтушенко, О Іщенко 48
ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ PDF
Д Золотарьова, І Манаєнко 49
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
К Книжник, C О Пермінова 50
КРЕАТИВНИЙ ІМПЕРАТИВ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Д В Копійка 51
ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
І А Кравченко, С О Пермінова 52
ВИБІР СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Д Д Лютенко, В В Чорній 53
ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О В Мартиненко, В В Дергачова 54
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ СТАРТАП ПРОЕКТІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ PDF
Т А Павленко, І М Манаєнко 55
ШЛЯХИ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ PDF
О В Станіславський 56
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НА ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ (СХІД-ЗАХІД) PDF
Є В Хлобистов, В Г Потапенко, Міхал Слезак 57
МІЖНАРОДНА АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В ІННОВАЦІЙНІЙ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
О І Циркун 58
ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
К в Чорна, І М Манаєнко 59
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄС PDF
В В Чорній, Н П Николаїшин 60
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ PDF
М В Шкробот 61
ГЛОБАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
В Ю Щемур, І М Манаєнко 62
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А В Юденко, В В Дергачова 63

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки

FEATURES OF ENTERPRISE’S DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF MODERN TRANSFORMATIONS OF THE INTERNATIONAL ENVIRONMENT PDF
A V Artiushevska 65
ELECTRONIC COMMERCE: CONVERSION AND SITE PROMOTION METHODS PDF (English)
O V Kazakova, M A Сhuprina 66
POPULARIZATION OF ENTREPRENEURSHIP IN NIGERIA BY CREATING A PROFESSIONAL UNION USING SOCIAL NETWORKS PDF
O. Medvedeva, A Lawal 67
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ PDF
С В Андрос 68
ЦІННІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ HR-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л П Артеменко, М М Гогот 69
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
К О Бояринова, А Д Остапенко 70
ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ PDF
І О Буханевич 71
КАДРОВІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю П Воржакова, О І Якимчук 72
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
М І Гафтуняк, О М Савицька 73
ВІД СТРАТЕГІЧНИХ НАМІРІВ ДО ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
В Г Герасимчук 74
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Г Ю Глущенко 75
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
А О Горбунова, В Я Голюк 76
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
А В Горецька, М А Чайковська 77
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА PDF
А О Грушка, І М Манаєнко 78
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРАЦІВНИКАМИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ PDF
О В Гук, А В Домат 79
СКЛАДОВІ КОМПЛЕКСНОГО ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Н І Дрокіна, М О Іртлач 80
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ НА ОСНОВІ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ PDF
Ж М Жигалкевич, Д О Путіліна 81
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Е Б Жмайло 82
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Р О Залуцький, Л М Шульгіна 83
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В С Земляков, І І Нагорна 84
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
К Д Козаченко, І М Манаєнко 85
РОЛЬ ЕНЕРГЕТИКИ У ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Яна Колешня 86
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ PDF
К О Копішинська 87
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Т А Коцко, Д Т Артеменко 88
СТВОРЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
К О Кузнєцова, О С Ченуша 89
КООПЕТИЦІЯ ЯК СИСТЕМА ВІДНОСИН МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Т В Лазоренко 90
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
А О Литвиненко, І І Нагорна 91
ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
К Г Мельник, Ю П Воржакова 92
СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В А Мельникова 93
ВІД ПРЯМОГО ТА ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АДМІНІСТРУВАННЯ ДО МОДЕЛЕЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВПЛИВУ PDF
М А Міненко 94
ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ EBITDA ТА OIBDA ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т П Панасюк 95
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОКОЛІННЯМ Z НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
В Є Піткельова, Ю В Воржакова 96
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В В Подвальна, Ж М Жигалкевич 97
МАЙБУТНЄ МЕНЕДЖМЕНТУ: БІРЮЗОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Т В Приступа, О М Ляшенко 98
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О М Савицька, В О Салабай 99
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ PDF
С В Салоїд, В Ю Аріков 100
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
І В Сегеда 101
ДО ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Є О Снітко, Ю З Драчук 102
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
В В Таран, І М Манаєнко 103
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В М Тупкало 104
НЕСТАБІЛЬНІ УМОВИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА МАКРО ТА МІКРОРІВНІ PDF
Г А Федірко 105
AGILE-МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПРОЕКТАМИ PDF
Ю М Чичкан, О Г Харчук 106
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА PDF
К А Шубіна, І І Нагорна 107
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ АВІАКОМПАНІЙ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ PDF
Т Н Шкода 108

Логістика та управління ланцюжками поставок:вітчизняний та закордонний досвід

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЛОГІСТИЧНОЇ СФЕРИ PDF
Ю П Гордійчук, Вікторія Валеріївна Чорній 110
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
А М Грубар, Жанна Михайлівна Жигалкевич 111
КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РИНКУ ЧАЮ УКРАЇНИ PDF
Є П Гура, Ганна Анатоліївна Мохонько 112
ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О К Кандиба 113
ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ З УРАХУВАННЯМ ВИТРАТ НА ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ PDF
І О Лапкіна, М Г Михайленко 114
КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Г О Манорик 115
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯМИ В УКРАЇНІ PDF
І О Мухаровська, М О Чупріна 116
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ PDF
Я В Омельченко 117
СУТНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ «РЕАГУВАННЯ НА ПОПИТ» PDF
С В Салоїд, Е Р Портянкін 118
РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК PDF
Н В Шрамко, Ш С Луценко 119