ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Т А Коцко
  • Д Т Артеменко

Ключові слова:

економічна безпека, ресурс розвитку, невизначеність

Анотація

Нестабільність середовища діяльності вітчизняних підприємств та критична обмеженість ресурсів розвитку, суттєво ускладнюють можливості забезпечення їх конкурентоспроможності. Активізація загроз економічній безпеці, яка є наслідком як процесів стагнації в економіці, так і непродуманих заходів економічної політики держави, мінімізує ефективність управління навіть в оперативному режимі, що не дозволяє формувати стратегічні пріоритети. Відтак, перед менеджерами підприємств постають проблеми пошуку моделей управління, які б дозволяли ефективно реагувати на загрози середовища та активізувати механізми стратегічного розвитку незважаючи на його нестабільність. Одним з напрямів вирішення вказаної проблеми є концентрація зусиль на формування системи економічної безпеки підприємства.  У науковій літературі наводиться багато визначень поняття «система економічної безпеки підприємства» [1, С. 53-61]. Науковці обґрунтовують її структуру, функції, особливості та принципи побудови. Дуже часто під системою економічної безпеки підприємства розуміють організовану сукупність взаємопов’язаних елементів зовнішньої та внутрішньої безпеки суб’єктів господарювання, таких як: спеціальні органи та служби, об’єкти, наукові підходи, нормативно-правова база, політика, стратегія, концепція, принципи, функції, завдання, методи та засоби, що спрямовані на забезпечення реалізації стратегічних і тактичних інтересів, а також захист цих інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз» [2, С. 140]. Дане поняття поєднує цілий комплекс складових, які мають бути відповідним чином структурованими, обґрунтованими та інтегрованими в єдину, цілісну систему. Саме тому, реалізація завдання щодо формування системи економічної безпеки підприємства в практичній площині, є достатньо складною. Обмеженість ресурсів розвитку підприємств, відсутність обґрунтованих стратегій, стримує управлінську активність у даному напрямі.  Фундаментальною проблемою побудови системи управління економічною безпекою підприємства є забезпечення її інтегрованості в загальну систему управління. Крім того, ефективність системи економічної безпеки залежатиме від рівня розвитку існуючої системи управління. Подібна залежність дуже часто ігнорується на вітчизняних підприємствах, у результаті чого створені системи лише частково реалізують поставлені завдання та обумовлюють відволікання значних ресурсів на їх обслуговування. Формування системи економічної безпеки потребує перебудови усієї моделі управління, перегляду стратегічних пріоритетів, стратегій розвитку, механізмів їх реалізації, що передбачає також і відповідні зміни в організаційно-управлінській структурі. Адже економічна безпека підприємства інтегрує цілий комплекс складових, – фінансову, технологічну, інформаційну, правову, кадрову, інтелектуальну, екологічну, силову та інші [1, С. 54-55]. В умовах нестабільного середовища, коли багато підприємств орієнтовані на політику «вичікування» базовим принципом формування та розвитку системи управління має бути безпекоорієнтований підхід. Такий підхід дозволить знаходити певний баланс між пріоритетами розвитку та пріоритетами економічної безпеки.  Перебудова системи управління підприємством пов’язана з певними витратами, передбачає залучення різного роду ресурсів. Підприємства, які зіштовхнулися з кризовими проблемами не завжди спроможні здійснити фундаментальну перебудову системи управління, тим більше не розуміючи перспектив розвитку. Вказані проблеми не зменшують важливості впровадження тих чи інших елементів безпекового управління, адже вони дозволяють вирішувати конкретні завдання у сфері безпеки. У будь-якому випадку важливою передумовою руху в зазначеному напрямі має бути діагностика існуючої системи управління підприємством, виявлення її вузьких місць, ідентифікація загроз, пріоритетних завдань тощо. Важливо не допускати дублювання управлінських функцій, домінування формального підходу до визначення управлінських процедур на різних рівнях ієрархії.   Таким чином, економічна безпека підприємства є надзвичайно ємним та багатоаспектним поняттям. Її формування в умовах нестабільності та невизначеності зовнішнього середовища, пов’язане з комплексом додаткових проблем. Однак наявність ефективної системи економічної безпеки безпосередньо визначає адаптаційні можливості підприємства, а відтак і перспективи його розвитку незважаючи на особливості середовища.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки