БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Автор(и)

  • І В Меркулов
  • Ольга Володимирівна Гук

Анотація

В процесі реалізації інноваційних проектів виникає ймовірність появи високого ступеню ризику порівняно з іншими проектами. Передумовою наявності великого рівня ризиків є те, що аналітики проекту не мають змоги прогнозувати реакцію споживачів на інновацію, оскільки відсутній масив попередніх даних для моделювання розвитку подій щодо продукту, який є новим для споживачів. З огляду на це, умовою ініціації та реалізації інноваційного проекту є наявність прибутковості та невеликої окупності у визначених часових межах, що відображається в процесі бізнес-планування. Вони не враховують окремих видів інвестиційних проектів. Особливість бізнес-планування інноваційних проектів полягає в тому, що на сьогодні відсутні спеціально розроблені технології бізнеспланування, що сприяють аргументації економічної доцільності інвестування в інновації з урахуванням чинників, які відрізняють інноваційні проекти від інших менш ризикових інвестиційних проектів. Бізнес-план – це документ, що містить у собі всі сторони започатковуваного комерційного проекту або підприємства. Також у цьому документі сформовано основні ризики та можливі шляхи їх мінімізації чи оптимізації [2]. Необхідною умовою реалізації інвестиційного проекту є розробка необхідної документації, що включає в себе обґрунтування економічної доцільності реалізації проекту, обсяг капіталовкладень та їх календарний графік. Документація розробляється відповідно до прийнятих стандартів [3]. Головною метою розробки бізнес-плану є планування інвестиційної діяльності щодо майбутнього періоду розвитку інвестиційного проекту в короткостроковому та довгостроковому періодах, з урахуванням потреб ринку та можливостей отримання інвестиційних, фінансових, трудових та ін. ресурсів. Поняття бізнес-плану інвестиційного проекту під собою розуміє документально оформлений прояв інвестиційної ініціативи підприємства, що передбачає інвестування в конкретний об'єкт. Головне джерело фінансування при цьому – зовнішній інвестор. До моменту прийняття рішення про вкладення коштів він незнайомий з підприємством або із запропонованою ідеєю що містить інвестиційну складову, та зацікавлений в деталізації всіх питань щодо реалізації проекту. З огляду на те, що інвестор може одночасно розглядати велику кількість пропозицій, перше враження є надзвичайно важливим. Найбільша увага звертається викладенню суті проекту, а також опису його цілей і завдань. Також важливими для інвестора є результати дослідження ринку та прогноз фінансового результату від реалізації проекту. Бізнес-план коректують залежно від цільової функції документа та вимог кінцевих адресатів (акціонерів, венчурних фондів, інвесторів тощо). Для швидкого ознайомлення потенційного інвестора з проектом, йому надається резюме інвестиційного проекту, що містить основні відомості. Якщо інвестор зацікавлений у проекті, то він вивчає повний бізнес-план. Інвестиційний бізнес-план є великий за обсягом і включає всі особливості проекту. Для прийняття інвестором рішення про інвестування проекту керівник та учасники проекту повинні показати глибоку експертизу у предметі проекту та загалом у галузі, оскільки інвестора цікавить не тільки повернення вкладених коштів але й мінімізація ризику пов’язаного з інвестуванням, а також контролінг на всіх стадіях життєвого циклу проекту. В Україні Наказом №73 від 31.08.2010 р. Державного агентства України з інвестицій та розвитку «Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів» регламентовано всі питання щодо розробки бізнес-планів інвестиційних проектів [1]. Зокрема, в ньому зазначено показники, за допомогою яких розраховують доцільність реалізації інвестиційного проекту: чиста приведена вартість – NPV, внутрішня норма дохідності – IRR, період окупності – PP, індекс прибутковості – PI, рентабельність. На підставі вище зазначеного можемо констатувати, що інвестиційний бізнес-план визначає обсяг інвестицій, що необхідні для реалізації проекту а також рівень ризику що бере на себе інвестор та розмір дивідендів які він може отримати від інвестування в даний проект.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання