ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ EBITDA ТА OIBDA ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Т П Панасюк

Ключові слова:

EBITDA, OIBDA, ефеективність

Анотація

Динамічні зміни в економіці ставлять перед підприємствами складні завдання для перманентного підвищення ефективності їх діяльності. Прийняття управлінських рішень щодо подальшого розвитку підприємств приймаються менеджерами на основі набору обгрунтованих економіко-аналітичних показників. Існує проблема вибору найбільш оптимальних і демонстративних критеріїв, які б найповніше відображували економічний стан об’єкту управління і дозволили приймати безпомилкові рішення в умовах невизначеності і трансформаційних перетворень в економіці. Підходи до визначення поняття «ефективність діяльності підприємства» у вітчизняних науковців мають деякі відмінності. До прикладу, Бедринець М. дане поняття характеризує як комплексну оцінку кінцевих результатів використання основних та оборотних засобів. Кушваха Р. вважає, що в даній категорії наявна розбіжність головної цілі, яка передбачає максимізацію ефекту з однієї сторони і доцільне зниження ресурсовикористання при їх заданій обмеженості з іншої. Отенко В. детермінує ефективність діяльності підприємства з точки зору комплексної характеристики, що відбиває рівень використання ресурсів, здатність досягати цілей та показники стійкості підприємства в конкурентному ринковому середовищі. Виходячи з того, що єдиного підходу до детермінування досліджуваної категорії в науковців немає, то робимо висновок, що не існує загального, найбільш універсального показника для оцінки цієї категорії, її вибір залежить від менеджера та цілей аналізу діяльності підприємства [1, с.184].

Розглянемо та порівняємо два показники фінансового аналізу, які можна використовувати при оцінюванні ефективності діяльності компанії. Перший із них – EBITDA, який відображає прибуток підприємства до вирахування з нього відсотків, податкових платежів та амортизації. В деяких країнах складова амортизації в даному показнику складається з двох окремих частин, виділяючи амортизацію матеріальних та нематеріальних активів. По суті EBITDA відбиває доходність основної операційної діяльності компанії. Даний показник доцільно застосовувати для порівняння ефективності діяльності компанії з її конкурентами, а також для оцінки економічного стану підприємств однієї галузі. Це зумовлено тим, що EBITDA нівелює різницю в методах начислення амортизаційних відрахувань, а також в податкових зобов’язаннях підприємства чи довгострокових зобов’язаннях перед кредиторами. Це в свою чергу означає, що показник може бути використаний для порівняння підприємств однієї галузі, але в різних країнах, що доцільно при плануванні виходу на закордонний ринок. Інший показник OIBDA є відображенням доходності компанії від операційної діяльності до вирахування зносу основних засобів та амортизації нематеріальних активів. OIBDA має перевагу над попереднім показником через врахування доходів підприємства лише постійного характеру, тобто не беруться до уваги одиничні випадки певних нарахувань, до прикладу, податкові пільги. Застосування при розрахунку операційного прибутку, а не чистого, а отже акцентування уваги на рентабельності основної діяльності підприємства, є ключовою відмінністю і перевагою використання OIBDA над EBITDA в якості показника ефективності діяльності компанії [2, С. 382-386]. Представимо їх порівняльну характеристику у вигляді табл. 1.

Таблиця 1.

Порівняння показників OIBDA і EBITDA [розроблено автором]

EBITDA

OIBDA

Показовий для інвесторів, оскільки акцентує увагу на можливості підприємства генерувати грошові потоки

+

Відображення рентабельності основної діяльності підприємства

+

Можливість порівняння ефективності діяльності підприємств однієї галузі

+

Не враховує одноразові нарахування чи вирахування

+

Неможливість використання показника для аналізу довгострокових перспектив розвитку підприємства, так як він ігнорує потребу відновлення основних засобів

-

Враховує амортизацію, яка будучи статтею витрат, фактично залишається на підприємстві і може використовуватись для оновлення основних засобів в перспективі

+

Показник дещо завищує оцінку ефективності компанії через неврахування відрахувань на амортизацію.

-

Демонстрування здатності погашення боргів, фінансування витрат

+

Таким чином порівняльний аналіз показав, що обидва показники можуть бути використані менеджерами при оцінюванні ефективності діяльності підприємства, так як є досить показовими, але необхідно враховувати виявлені недоліки показника EBITDA.

Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Голюк В.Я.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-12

Номер

Розділ

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки