2017

VIII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

Зміст

Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання

BENCHMARKING AS ATTRIBUTE OF ENTREPRENEURSHIP PDF
Марина Анатоліївна Пічугіна, Ольга Артеменко 11
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Олександрівна Бояринова, Аліна Бекмурзіна 12
ОСНОВНІ ЗАХОДИ І ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Наталія Олексіївна Бурбело 13
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ PDF
Інна Голуб 14
СУТНІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Анна Грозовська 15
РОЗРОБЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІНИ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ НА ПРИКЛАДІ ТОВ “ГЕРА-СЕРВІС” PDF
Євген Затхей 16
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ PDF
Валерія Кавун 17
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анна Каризська 18
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юлія Касяненко 19
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ PDF
Костянтин Кизименко 20
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Владислав Константинов 21
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Тарас Аркадійович Коцко, Оксана Жарук 22
МЕТОДИ ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ СТАРТАП ПРОЕКТІВ PDF
Марина Олегівна Кравченко, Марія Погоняй 23
ОГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ РОЗВИТКУ СТАРТАП-РУХУВ УКРАЇНІ PDF
Ангеліна Лаврова 24
РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Ірина Петрівна Малик, Юлія Каракаш 25
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Микола Миронюк 26
ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
Анна Анатоліївна Мохонько, Катерина Тарасенко 27
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Олександрівна Пермінова, Валерій Тарумов 28
МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Микита Пушкарьов 29
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ PDF
Дарина Свірчевська 30
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Наталія Іванівна Ситник, Єлизавета Кольцова 31
РЕІНЖИНІРИНГ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександра Собко 32
ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СУТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Тетяна Стукан 33
ВПЛИВ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ НА АКТИВІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Тищенко 34
МІСЦЕ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ PDF
Олексій Токарев 35
МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ БІЗНЕС-СТІЙКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віталій Миколайович Тупкало, Ірина Голь 36
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ У МЕДИЧНІЙ СФЕРІ PDF
Р. Уваровський 37
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОЛЬ ДРОНІВ У АГРОСЕКТОРІ УКРАЇНИ PDF
Ірина Анатоліївна Шеховцова, Оксана Бузинник 38
ІННОВАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ВИРОБНИЦТВІ PDF
Олена Шилюк 39

Міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Валерія Бондар 41
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Андрій Юрійович Басевич, Вікторія Вікторівна Дергачова 42
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Яна Колешня 43
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
А. Красюк 44
ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТ «РОГАНЬ»: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
А. Кутинський 45
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ PDF
Юрій Макогон 46
КОНФЛІКТ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Катерина Пімонова 47
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК PDF
Олександр Піхур 48
ФАКТОРИ УСПІХУ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ КОМПАНІЇ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ PDF
Мілана Тягур 49
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Є. Філоненко 50
НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Борисівна Хлевицька, А. Плішкановська 51
ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ: ГЛОБАЛЬНА МОДЕЛЬ PDF
В. Чужиков 52
КОРПОРАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ PDF
Валерія Шилова 53
ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Якимець 54

Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНОЮ СКЛАДОВОЮ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Костянтин Олександрович Алексич 56
ОСОБЛИВОСТІ ‏ УПРАВЛІННЯ ‏ СТРАТЕГІЧНИМ ‏ ПОТЕНЦІАЛОМ ‏ ПІДПРИЄМТСВА ‏ В ‏ УМОВАХ ‏ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ‏ ЗОВНІШНЬОГО ‏ СЕРЕДОВИЩА PDF
Богдан Андрійчук 57
КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ліна Петрівна Артеменко, Катерина Пінчук 58
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ PDF
Неля Балашук 59
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Бахтинська 60
КРАУДФАНДИНГ ЯК ФОРМАІНВЕСТУВАННЯ СТАРТАП ПРОЕКТІВ PDF
Олена Бринь 61
ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Людмила Леонідівна Ведута, Оксана Жарук 62
КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ІТ-ГАЛУЗІ PDF
Анжела Великород 63
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ БІЗНЕС-ПЛАН PDF
Тетяна Вецко 64
РЕСУРСОЕФЕКТИВНЕ ТА ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХПІДПРИЄМСТВ PDF
Андрій Ворфоломеєв 65
РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Ольга Володимирівна Гук, Марія Полях 66
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА НЕОБХІДНІСТЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Дмитро Демиденко 67
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЕФЕКТИВНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН PDF
Людмила Євгенівна Довгань, Аліна Козинець 68
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Вікторія Дуга 69
РОЛЬ КОМУНІКАЦІЇ У КАНАЛІ КОНСАЛТИНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Наталя Олександрівна Євтушенко 70
БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ОСНОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Жанна Михайлівна Жигалкевич, Вікторія Чухліб 71
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анна Казаннік 72
АДАПТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Катерина Олександрівна Копішинська, Марина Мурашова 73
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Катерина Олександрівна Кузнєцова 74
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КРАУДФАНДИНГУТА КРАУДІНВЕСТІНГУ PDF
Данііл Кураєв 75
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОСМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Таїсія Василівна Лазоренко, Юлія Оникійчук 76
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ PDF
Сергій Лютов 77
КОНЦЕПТ УБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Олександра Миколаївна Ляшенко 78
ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Миколаївна Манаєнко, Віталій Прудкий 79
КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ PDF
Валерій Мельник 80
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ІТ-КОМПАНІЯХ PDF
Юлія Німуха 81
АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ PDF
Наталія Обловацька 82
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ЯК ПІДГРУНТЯ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анна Омельченко 83
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТОМ PDF
Олександра Препіяло 84
ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ: ДОЦІЛЬНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ PDF
Василь Михайлович Приймак, Яна Павлівна Саприга 85
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Миколаївна Савицька, Дмитро Авраменко 86
СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Станіслав Васильович Салоїд, Владислав Собко 87
ФОРМИ ТА ПОКАЗНИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРОДУКЦІЙНО-ВИРОБНИЧОМУ РИНКУ PDF
Ігор Валентинович Смолін 88
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Ткач 89
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Габріелла Товт 90
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО В ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Наталя Валентинівна Ушенко 91
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ KPI НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Марина Храмцова 92
ВІДМІННОСТІ МІЖ ПОНЯТТЯМИ «КОМПЕТЕНЦІЯ» ТА «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ВУПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМТСВОМ PDF
Олександр Сергійович Ченуша 93
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Євген Чуб 94
ЗНАЧИМІСТЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М. Чуй 95
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ GTD ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Маргарита Олександрівна Чупріна, Анастасія Годована 96
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Д. В. Шиян 97
ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Людмила Михайлівна Шульгіна, Тетяна Гілєва 98

Логістика та управління ланцюжками поставок:вітчизняний та закордонний досвід

ДЕФІНІЦІЯ «ІНТЕРМОДАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ» В СИСТЕМІ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Збигнев Бентин, Марина Володимирівна Шкробот 100
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Ярославівна Голюк, О. Заєць 101
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Олександрівна Кавун, Катерина Разумейко 102
УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПИЄМСТВА: ПЕРЕПОНИ ТА МОЖЛИВОСТІ PDF
Артем Казановский 103
СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТРАНСОРТНОЮ ЛОГІСТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Аліна Краснощок 104
ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА ЯК ЗАПОРУКА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Жанна Крисак 105
ЛОГІСТИЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Стелла Марчук 106
ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦИЙНИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Марія Ткачук 107
ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ВИТРАТ В ЛОГІСТИЦІ PDF
Василь Федчик 108