2015

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

У збірнику наукових праць учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю представлено результати науково-дослідницької роботи з питань теоретичних та прикладних засад формування та розвитку конкурентоспроможності сучасного бізнесу; утворення та взаємозв’язку  інноваційних, інформаційних та інвестиційних складових сучасних підходів до управління підприємством; макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств  в контексті міжнародної інтеграції.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів та студентів  економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей. 

Зміст

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Абрамов 12-16
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ PDF
В.О. Бараннік 16-20
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Марина Вікторівна Богма 20-25
ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Катерина Олександрівна Бояринова, А.А Михайленко 25-29
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ PDF
Людмила Леонідівна Ведута, Сергій Янушкевич 29-32
ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олег Анатолійович Гавриш, Алла Рашидівна Дунська 33-38
ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Жанна Михайлівна Жигалкевич, В.А. Горобець 38-44
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ PDF
Ольга Володимирівна Гук, О.І. Щербакова 44-49
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Сергіївна Дейнека 50-54
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Євген Дергачов 54-59
ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Вікторівна Дергачова, Д. В. Островерха 59-64
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
О.В. Дзик 64-69
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ PDF
Алла Рашидівна Дунська, А.С. Цвіркун 69-73
Організаційний розвиток підприємства на інноваційних засадах PDF
Богдана Єфіменко, Катерина Олександрівна Бояринова 74-78
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ганна Жалдак 79-84
НАУКOВI ПIДХOДИ IНВЕCТИЦIЙНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IННOВАЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПIДПРИЄМCТВА PDF
Жанна Михайлівна Жигалкевич, О.С. Пасько 85-88
СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Ольга Александровна Кальченко 89-92
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Кам'янська, Ольга Любарець 92-96
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Н.В. Караєва, О.Ю. Підберезна 97-102
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО–ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Тарас Аркадійович Коцко, Олександр Сергійович Ченуша, О.В. Ковальчук 102-108
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ PDF
Катерина Олександрівна Копішинська 108-112
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ PDF
Марина Олегівна Кравченко, О.М. Калина 112-117
АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕРЕОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А.В. Лисенко 117-122
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Петрівна Малик, Маріна Володимирівна Шкробот 122-127
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ – ЯК ОДНА ІЗ РУШІЙНИХ СИЛ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Олександр Федорович Морозов, Дмитро Володимирович Абрамов 127-131
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Вікторівна Дергачова, К.В. Мусіна 131-136
ОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦЙІЙНИХ МЕТОДІВ ІНТЕРНЕТ–РЕКЛАМИ PDF
М.Б. Найчук-Хрущ, У.І. Когут, І.М. Петрук 137-141
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЙОГО РОЗВИТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
В.В. Рухайло, Станіслав Васильович Салоїд 143-145
АНАЛИЗ АНТИКРИЗИСНЫХ PR–СТРАТЕГИЙ ВО ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ КОМПАНИИ PDF
Алиса Ибрагимовна Садекова, В.А Гурова 146-151
МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анна Юріївна Седлерук, Ольга Володимирівна Гук 151-155
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
А.І. Сухоруков, О.А. Сухорукова 156-160
ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
К.Г. Ткаченко, Ганна Анатоліївна Мохонько 160-166
Інноваційна поведінка підприємств в системі економічних відносин PDF
Богдан Ігорович Тринадцятко 166-170
РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПЕРІОД ІННОВАТИЗАЦІЇ PDF
Дар'я Євгенівна Філіпська 170-175
АКТУАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ PDF
Н.П. Хомик 175-180
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
В.В. Чорній, В.О. Мельник 180-185
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Маргарита Олександрівна Чупріна, Ірина Анатоліївна Шеховцова 185-190
СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Вікторія Олександрівна Шкурат, Ольга Володимирівна Гук 190-194

Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ PDF
Ліна Петрівна Артеменко, Айна Атаева 195-200
ПIДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI ПIДПРИЄМСТВА ЗЕД В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
М.А. Барановська, Ірина Анатоліївна Шеховцова 200-205
ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ВВП ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Іванна Біличенко 205-209
АНАЛІЗ ІТ-РИНКУ БРАЗИЛІЇ: ІСТОРІЯ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ PDF
М.Є. Бодак 209-214
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Олена Вікторівна Бойко, Ірина Миколаївна Манаєнко 215-220
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
В.Ю. Бондар 220-224
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС PDF
Олег Анатолійович Гавриш, Ганна Черняк 225-229
Оcобливоcтi фоpмувaння екcпоpтного потенцiaлу пiдпpиємcтв Укpaїни у контекcтi мiжнapодної iнтегpaцiї PDF
Наталія Іванівна Гарбовська 229-234
ВАШИНГТОНСЬКИЙ КОНСЕНСУС ЯК МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ PDF
Вікторія Ярославівна Голюк 234-238
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В КОНТЕКСТІ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ PDF
Вікторія Вікторівна Дергачова, О.І. Кравченко 239-243
МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА PDF
Алла Рашидівна Дунська, Анастасія Геннадіївна Локота 244-249
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АЛЬТЕРНАТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Д.В. Зінченко 249-253
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF
В. О. Гурова, А. В. Корепанова 254-259
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.В. Крепель 259-263
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОEКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
О. В. Луцик 263-267
НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Миколаївна Манаєнко, Д. В. Грибюк 267-272
СТАНОВЛЕННЯ МІНІМУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ PDF
В. Р. Окороков, Марина Анатоліївна Пічугіна 273-278
ОСОБЛИТВОСТІ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНОК ЄС PDF
М. С. Пащенко, Ірина Миколаївна Манаєнко 278-283
ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ І МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Світлана Олександрівна Пермінова, Р.І. Лєксін 283-287
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК: CВIТОВI ТЕНДЕНЦIЇ ТА ПЕРCПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНI PDF
О. О. Петрик, А. В. Стрылець 288-293
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Валеріївна Чорній, М. В. Храмцова 293-296
ВІРТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ PDF
Ю. А. Шеремет, Світлана Олександрівна Пермінова 297-301
ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Ірина Анатоліївна Шеховцова, Олександр Юрійович Мінкін 301-305
НЕСТАБІЛЬНІСТЬ КУРСУ ВАЛЮТИ В УКРАЇНІ PDF
Маріна Володимирівна Шкробот, М. В. Мурашова 305-308

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ліна Петрівна Артеменко, Г. В. Толмачова 309-314
ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ «НОВИЙ ТОВАР» PDF
Ю. С. Белінська, Людмила Михайлівна Шульгіна 314-318
СУЧАСНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Г. Б. Варламов, К. О. Приймак, Н. В. Оліневич, А. С. Піддубна, І. С. Дідик 319-327
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. О. Ворончак 327-332
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ PDF
Володимир Володимирович Давиденко, Д. В. Максименко 332-336
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Людмила Євгенівна Довгань, М. О. Матросова 337-340
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ PDF
О.А. Евсеева 341-345
ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Жанна Михайлівна Жигалкевич, А. С. Онопко 346-351
ЯКІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ PDF
Ірина Сергіївна Луценко, Е.Б. Жмайло 351-355
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
О. С. Завальна, Жанна Євгенівна Довгань 356-361
УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В.А. Кавун, Марина Олегівна Кравченко 361-367
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Людмила Леонідівна Ведута, А. Є. Кірєєва 368-373
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
К. Е. Ковальчук, Людмила Миколаївна Шульгіна 373-378
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ PDF
Н. В. Котова 378-382
ОПЕРАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Тарас Аркадійович Коцко 382-388
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ PDF
Марина Олегівна Кравченко 388-394
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
Х. А. Крачунов, Ірина Петрівна Малик 394-398
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша 399-404
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Таїсія Василівна Лазоренко 405-409
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Д. С. Лізягіна, Олена Миколаївна Савицька 409-415
СКЛАД ЯК ІНТЕГРУЮЧА ЛАНКА ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Ірина Сергіївна Луценко 416-420
THE ECONOMIC SECURITY IS IMPERATIVE OF MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT PDF
О. М. Ляшенко 421-425
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
П.А. Ляшенко, Тарас Аркадійович Коцко 426-432
ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ТА УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
К. С. Макарюк 432-436
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
А. О. Максимчук 437-441
КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА ЗА РИНКИ ЗБУТУ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Олександра Марковська 442-446
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Я. Д. Мельник, Людмила Леонідівна Ведута, Я. Д. Мельник 446-451
РОЗВИТОК БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І.А. Михайленко, Людмила Євгенівна Довгань 451-456
ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРТАП КОМПАНІЙ PDF
Олександр Федорович Морозов, Б. І. Тринадцятко 456-460
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Анатоліївна Мохонько, А.О. Баранчук 460-465
Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі диверсифікації діяльності PDF
Юрій Романович Пасічник 466-471
СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. Г. Пащина 471-476
ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОМБІНОВАНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Володимирович Редько, Олександр Федорович Морозов 476-482
НАУКОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ PDF
Я. В. Ріпенко 482-487
ЕКОНОМІЧНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ PDF
М.Я. Рупняк 487-493
Організаційно-економічні особливості антикризового управління на промислових підприємствах PDF
Олена Миколаївна Савицька, А. Ю. Скляр 493-498
НАУКОВІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Станіслав Васильович Салоїд, С. О. Давиденко 498-503
ГРЕЙДУВАННЯ ПОСАД У СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ PDF
Наталія Іванівна Ситник, А.А. Жиганівський 503-508
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Н. Є. Скоробогатова 508-513
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В.С. Тарянік, Володимир Вадимович Давиденко 514-518
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ КОНТРОЛІНГУ PDF
В. С. Тишкун, Людмила Леонідівна Ведута 518-523
ПРОЦЕСНО–ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЩОДО СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В.М. Тупкало, Т.Л. Вальчук 523-527
АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В ОСТАННІ РОКИ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ PDF
Вікторія Чорній, Оксана Олегівна Сич 528-533
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
О. О. Чулкова 533-539
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗА РАХУНОК АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ PDF
Людмила Михайлівна Шульгіна, А. В. Безносюк 539-543