ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ

Володимир Володимирович Давиденко, Д. В. Максименко

Анотація


У статті досліджено місце управління витратами в системі управління
конкурентоздатністю продукції виробничого підприємства, визначено основні
методологічні основи управління витратами та встановлено напрямки оптимізації їх структури.


Ключові слова


конкурентоспроможність; витрати; оптимізація витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. Ю.Г. Каптуревского. –

СПб.: Питер, 1999. – 416 с.

Леонов Я.В. Система управління витратами як фактор підвищення

конкурентоспроможності / Я.В. Леонов, Ю.С. Герасименко // Бюлетень Міжнародного

Нобелівського економічного форуму. – 2010. – № 1. Том 2. – С.175-183.

Серебренников Г. Г. Управление затратами на предприятии: учебное пособие /

Г. Серебренников. – Тамбов: Изд–во Тамб. гос. техн. ун–та, 2007. – 80 с.

Комарницький І.Ф. Економічна теорія / І.Комарницький [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: [http://buklib.net/books/21860/].

Котенко Т. Ю. Аналіз витрат як складова управління на підприємствах будівельної

галузі / Т. Ю. Котенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 118–121.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»[Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu16/

Оптимізація витрат як засіб підвищення прибутковості підприємств [Електронний

ресурс] // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №7 (122). – Режим доступу:

http://hallbooks.net/about_p_1_p_2_p_2.html

Яровенко Т. С. Шляхи та методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах

[Електронний ресурс] // Т. С. Яровенко, А. О. Довга, В. Е. Остряніна // Вісник Дніпровського

університету. – Режим доступу: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201372/yarovenko-dovga.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ