ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗА РАХУНОК АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ

Людмила Михайлівна Шульгіна, А. В. Безносюк

Анотація


У статті виокремлюється одна із головних складових конкурентоспроможності
підприємства – асортимент продукції. Обґрунтовано, що вдало підібраний асортимент є запорукою успіху підприємства. У статті визначені чинники ступеня задоволеності запитів покупців, наведений зміст характеристик асортименту товару. Розглянуті заходи, здійснення яких передбачені системою формування асортименту.


Ключові слова


конкурентоспроможність; асортиментна політика; асортиментна концепція

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Новаякорпоративнаястратегия / Пер. с англ. Ю.Г. Каптуревского. –

СПб.: Питер, 1999. – 416 с.

Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства: підручник/ Мазаракі А.А.,

ЛігоненкоЛ.О.,Ушакова Н.М. – К.: Хрещатик, 2009.

Бутенко Н.В. Основи маркетингу: навчальний посібник/

Н.В. Бутенко[Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://buklib.net].

Гірченко Т.Д. Маркетинг : навчальний посібник/ Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик. –

Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 255 с.

Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /

Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В.; М-во освіти і науки України, Донец. нац.

ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранівського, Шк. маркетингового менеджменту. –

Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.


Пристатейна бібліографія ГОСТ