ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Н. Є. Скоробогатова

Анотація


В ході дослідження проаналізовано принципи традиційних і сучасних методів обліку та контролю витрат підприємства. Визначено основні недоліки методичних підходів до калькулювання собівартості продукту, які покладені в основу фінансового обліку. Досліджено особливості та переваги сучасних систем управління витратами (калькуляція цільової собівартості, система Кайзен-костинг, AВС-система калькуляції). Надано пропозиції щодо застосування оптимальних методів управління підприємством в сучасних умовах господарювання. 


Ключові слова


витрати; контролінг; собівартість; калькуляція; фінансовий облік; управлінський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Акофф Р. Л. Планированиебудущегокорпорации / Р. Л. Акофф; Пер. с англ. -

М.: Сирин, 2002. – 256 с.

АткинсонЭнтони А. Управленческий учт / А. АткинсонЭнтони, Д.

РадживБанкер, С. Роберт Каплан, С. Марк Янг; Пер. с англ. – М.: Издательскийдом

«Вильямс», 2007. – 878 с.

Друри К. Введение в управленческий и производственныйучет: Учеб. пособие

для вузов / К. Друри; Пер. с англ. под ред. Н.Д. Эриашвили. 5-е изд. – М.: Аудит,

Юнити, 2006. – 783с.

Концепцияконтроллинга: Управленческийучет. Система отчетности.

Бюджетирование / Horvart&Partners; Пер. с нем. – 3-е изд.- М.: АльпинаБизнес Букс,

- 269 с.

Ольве Н.-Г. Оценкаэффективностидеятельностикомпании:

Практическоеруководство по использованиюсбалансированнойсистемыпоказателей /

Н.-Г. Ольве; Ж. Рой, М. Ветер; Пер. с англ. – М., СПб, К.: Изд. дом «Вильямс», 2004.-

с.

Фольмут Х.Й. Инструментыконтроллинга от А до Я / Х. Й. Фольмут; Пер. с

нем. под ред. и с предисл. М.Л.Лукашевича и Е.Н. Тихоненковой – М.: Финансы и

статистика, 2001. – 203 с.

Хорнгрен Ч. Управленческийучет, изд. 10-е / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер,

Ш. Датар; Пер. с англ. - Спб.: Питер, 2005. – 1008 с.: ил.

Шик Л.М. Управлінський облік: Навчальний посібник / в двох частинах /

Л.М. Шик, Н. Є. Скоробогатова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. Частина 1: с.96.


Пристатейна бібліографія ГОСТ