ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. С. Лізягіна, Олена Миколаївна Савицька

Анотація


В статті проаналізовано теоретичні підходи до поняття
«конкурентоспроможність підприємства», запропоновано власне визначення терміну. Висвітлено роль управління ресурсним забезпеченням у підвищенні
конкурентоспроможності підприємства.


Ключові слова


конкурентоспроможність підприємства; ресурсне забезпечення; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб.

– К.: КНЕУ, 2006. – 527 с.

Липсиц И. В. Конкурентоспособность российской промышленности/

И.В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик, В. К. Кашин // ЭКО. – 1997. – № 5. – С. 55.

ФаминскийИ. П. Основы внешнеэкономических знаний/И. П.Фаминский. – М.:

Международные отношения, 1994. – 382 с.

Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. – М.: Международные

отношения, 1993. – 896 с.

Булах І. В. Математична модель оцінки стратегічної конкурентоспроможності

підприємства / І. В. Булах // Вісник Нац. ун-ту водного господар. та природокорист.: збір.

наук. праць. – Рівне: Видавничий центр НУВГП, 2007. – Вип. 3 (39). – С. 24-31.

Шевченко О. Л. Якість і конкурентоспроможність продукції, їх місце в стратегії

маркетингу/ О.Л.Шевченко // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. Вип. 4 /

Відп. ред. О.П. Степанов. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 208-216.

Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент:Навч. посіб./ В.Д.Нємцов, Л.Є.Довгань. –

К.: Експрес-Поліграф, 2002. – 562 с.

Киперман Г. Я. Рыночная экономика : словарь / под общ. ред. Г. Я. Кипермана. –

М.: Республика, 1993. – 524 с.

Гудзинський О. Д. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу

підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія / О. Д. Гудзинський,

С.М. Судомир, Т. О. Гуренко; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості

України. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 212 с.

Камишніков Р. В. Конкурентоспроможність підприємства в системімаркетингу:

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.08.06.01 “Економіка,

організація і управління підприємствами” /Р. В. Камишніков. – К., 2006. – 18 с.

Шершньова З. Е. Стратегічне управління / З.Е.Шершньова, С.В.Оборська. –

К.:КНЕУ, 1999. – 384 с.

Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства:

монографія / Т. В. Андросова та ін. ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків:

ХДУХТ, 2010. – 144 с.

Мочерний С. В. Світове господарство в умовах глобалізації/ Мочерний С. В.,

Ларіна Я. С., Фомішин С. В. – К.: Нікацентр, 2006. – 200 с.

Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення:

монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового. – Одеса : Атлант, 2013. – 470 с.

Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. –

М., 2000. – 485 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ