ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Сергіївна Дейнека

Анотація


У статті розглянуто засоби підвищення конкурентоспроможності підприємства через впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій.

Ключові слова


технологічна інновація; ресурсозберігаючі технології; конкурентоспроможність; інновації на підприємстві;

Повний текст:

PDF

Посилання


Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, кредита, процента и цыкла коньюктуры): Пер. с нем. / Й. Шумпетер – М.: Прогресс, 1982. – 453 с.

Трещов М. М. Економічна сутність поняття конкуренто-спроможність підприємства та специфіка її формування в аграрних підприємствах. / М. М. Трещов // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : наук.-теорет., наук.-практ. журн. УДК 338.516.22.009.12 © 2011.

Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Совместная публикация ОЭСР и Евростата. — М. : ГУ «Центр исследований и статистики науки», 2006. — 192 с.

Шамина Л. К. Особенности внедрения технологических инноваций. [Електронний ресурс] / Л. К. Шамина, О. И. Самсонова // Экономика и экологический менеджмент : электр. науч. журн. — 2011. — № 1. — Режим доступу: http://economics. open-mechanics.com/articles/318.pdf.

Барун М. В. Управління ресурсозбереженням на підприємстві. [Електронний ресурс] / М. В. Барун / Режим доступу: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_98/14.pdf

Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. Монографія. /О. І. Драган – К.: ДАКККіМ, 2006. – 160 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ