АУТСОРСИНГ – ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Марина Володимирівна Шкробот Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine
  • В.В. Ткач Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Досвід власників та керівників підприємств формулює чітке усвідомлення щодо вагомого впливу зовнішніх викликів та загроз на конкурентну позицію компаній, й ринкове невіліювання сировиного та виробничого потенціалів. Саме нематеріальні активи у вигляді персоналу, який здатен створювати додану вартість, як конкурентну унікальну перевагу організації. Позитивний синергізм в управлінні людським птенціалом компанії можливий за умов ефективної, перманентної системи управління персоналом через розробку та імплементацію адекватної кадрової політики.

Кадрова політика організації – це сформульовані керівництвом організації бачення, принципи, пріоритети, норми, правила поведінки щодо кадрів, обов'язкові для всіх учасників процесу управління персоналом з метою досягнення поставлених перед організацією стратегічних цілей з урахуванням внутрішніх організаційних умов і зовнішніх викликів й загроз в умовах турбулентного середовища [1, с.6].

Цілями кадрової політики підприємства є своєчасне забезпечення підприємства персоналом необхідної якості у необхідній чисельності; забезпечення умов реалізації прав і обов'язків працівників, що передбачені трудовим законодавством; раціональне використання кадрового потенціалу; формування і підтримка ефективної роботи трудових колективів [2, с. 75].

На сьогоднішній день в умовах жорсткої конкуренції та динамічного зовнішнього оточення, підприємства витрачають велику кількість коштів на відбір, найм, утримання та навчання персоналу, а також щомісячну виплату заробітних плат, соціальних виплат, податків тощо. Тому постає питання у зменшенні витрат, пов’язаних з веденням кадрової політики. Одним з таких заходів може стати аутсорсинг персоналу або аутсорсинг людських ресурсів.

Аутсорсинг у сфері людських ресурсів – це передача на виконання третім особам деяких функцій підрозділів підприємства з управління персоналом. Адже управління персоналом – це постійний процес вирішення проблем комплектування організації персоналом відповідної якості та кількості, який вимагає виконання певних завдань: набір, підбір, управління кар'єрою і мотивація організації [3, с. 83].

Стимул до використання аутсорсингу має фінансово-обґрунтоване підґрунтя. В умовах жорсткої конкуренції, процес оптимізації витрат підприємства розглядає всі можливі варіанти, зокрема за рахунок вивільнення персоналу можна знизити витрати на оренду, обладнання офісу, різні соціальні видатки для працівників, які не будуть мати негативного наслідку на соціально-відповідальний імідж компанії. Крім цього, аутсорсинг дозволяє оперативно керувати чисельністю персоналу.

Відповідно до цього варто відзначити переваги аутсорсингу персоналу, зокрема [4, с. 205]: можливість сконцентрувати свої ресурси в основному бізнесі; можливість залучати кращих фахівців для організації того чи іншого процесу з максимальною ефективністю; економія коштів (вартість послуг аутсорсингу набагато нижче, ніж витрати на побудову власної структури; із зарплати своїх працівників необхідно відраховувати податки і внески до фондів; вартість послуг аутсорсера скорочує оподатковувану базу); економія робочого місця (створення власної структури вимагає додаткові офісні площі, оргтехніку, канцтовари, довідково-правові системи, ліцензійне програмне забезпечення); збільшення якості отримуваних продуктів або послуг; економія часу; забезпечення більшої гнучкості підприємства в разі раптової зміни ринкової ситуації або споживчих переваг; прискорення придбання ресурсів і навичок; зниження вартості реалізації бізнес-процесу; зниження ризиків.

Кожен з цих пунктів є надзвичайно важливим для ефективної діяльності підприємства, що й пояснює популярність аутсорсингу персоналу у наш час, особливо в закордонних компаніях.

Висококваліфіковані кадри в Україні формують базу для аутсорсингу персоналу для іноземних агентів, які можуть в подальшому виходити на український ринок з реальними місцями праці.

Біографії авторів

Марина Володимирівна Шкробот, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

доцент, к.е.н.

В.В. Ткач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

студент

Посилання

Література:

Пархимчик Е.П. Кадровая политика организации: учеб. пособие / Е.П. Пархимчик. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. – 128 с.

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

Крушельницька О.В. Управління персоналом : навч.посібн. / О. В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – 2 -ге вид.,переробл. і доп. – К. : Кондор, 2005. – 308 с.

Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами: Учебник для студентов / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 392 с.

Опубліковано

2016-03-12

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.