ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Олександр Ченуша Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Дослідження питання забезпечення національної безпеки держави і, зокрема, таких її складових як економічна безпека та енергетична незалежність, є актуальним з огляду на процеси реформування вітчизняної економіки та необхідність розроблення сучасної державної політики у цій сфері, яка б відповідала першочерговим інтересам країни та суспільства і враховувала сучасні тенденції розвитку у міжнародному співтоваристві.

Нова якість економічного розвитку може бути досягнута в першу чергу за рахунок ефективної роботи вітчизняних підприємств. Більшість внутрішніх загроз національній безпеці прямо або опосередковано залежать від успішності функціонування підприємств. Таким чином, постає очевидна важливість ролі підприємств у розвитку держави. Створення сприятливого зовнішнього середовища для функціонування підприємств обов’язково обернеться позитивним ефектом для всієї економіки країни. Це дозволить зробити її конкурентоспроможною і ефективною, розширити експортну базу, підвищити рентабельність виробництва, що в результаті буде сприяти сталому розвитку суспільства в цілому. Для більш повного розуміння ролі підприємства в економічній безпеці держави ми вважаємо за необхідне детально розглянути такі поняття, як «стійкість підприємства» і «економічна безпека підприємства».

У загальному розумінні термін «безпека» - це стан захищеності від будь-чого. Це поняття може застосовуватись як до загальних ситуацій, так і конкретних речей, що пов'язані з різними сферами життя та може мати широкі масштаби застосування. Еволюцію поняття «економічна безпека» можна прослідкувати дослідивши  різноманітні визначення даного терміну. Загалом, економічна безпека — це відповідний стан об’єкту (підприємства), при якому забезпечується захист його інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, держави [1].

Різні підходи дозволяють узагальнено представити стійкість підприємства як такий його стан, коли використання внутрішніх і зовнішніх ресурсів (матеріальних, нематеріальних, трудових) забезпечує стабільний розвиток суб'єкта господарювання на основі перевищення доходів над витратами, зростання прибутку при збереженні його платоспроможності при допустимому рівні зовнішніх і внутрішніх ризиків на сьогодні і найближчому майбутньому.

На початку 90-х років XX ст. поняття економічної безпеки розглядалося в значно вужчому сенсі, ніж сьогодні, і в основному мало на увазі створення (забезпечення) умов для збереження внутрішніх секретів підприємства, в тому числі його комерційної таємниці. Забезпечення економічної безпеки зводилося до захисту інформації. З розвитком економічної науки в літературі стало переважати набагато ширше визначення поняття «економічна безпека підприємства» як такого стану, що забезпечує здатність протистояти несприятливим зовнішнім впливам (політичним, макроекономічним, екологічним, науково-технічним, нормативно-правовим, соціально-культурним тощо).

Стрімкий розвиток світової економіки характеризується значним посиленням конкурентної боротьби, що спричиняє необхідність розвитку сучасних підходів до аналізу та управління стійкістю підприємства в умовах ризику і невизначеності, забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств, які порівняно з іноземними конкурентами не показують необхідний рівень розвитку та захищеність від проявів зовнішнього середовища [2].

Проблематику сталого розвитку можна розглядати і через, багато в чому синонімічну йому, економічну безпеку, оскільки незалежність економіки, її стабільність, стійкість, здатність до постійного відновлення і успішному розвитку є основними умовами економічної безпеки. В свою чергу, економічна безпека також передбачає лише сталий розвиток. Таким чином, спостерігається нерозривний взаємозв'язок між поняттями сталого розвитку і економічної безпеки (країни, регіону або підприємства).

Біографія автора

Олександр Ченуша, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

аспірант

Посилання

Література:

Пухтаевич Г.О. Аналіз національної економіки: [навч. посіб.] / Г.О. Пухтаевич. – К.: Знання, 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/62/4501.html

Самаль С.А., Самаль Л.С. Устойчивое развитие предприятия и экономическая безопасность государства / С.А. Самаль, Л.С. Самаль // Механізм регулювання економіки, 2012. – №3. – С. 92-99.

Опубліковано

2016-03-12

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.