СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Станіслав Васильович Салоїд Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine
  • А.С. Волошин Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Наразі новітні технології відіграють важливу роль. Вони визначають технічний рівень сучасного виробництва, форми його організації та управління підприємством загалом. Впровадження інноваційних технологій є основою конкурентної позиції підприємства як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.

У загальному розумінні технологічна конкурентоспроможність ― це сукупність дій суб’єктів ринкових відносин, які основані на використанні технологічного ресурсу у формуванні власних конкурентних переваг з метою забезпечення прибутковості підприємства. Технологічна конкурентоспроможність визначається як фактор комерційного успіху підприємства на ринку.

Основою технологічної конкурентоспроможності є технологічні переваги. До таких факторів можна віднести знання, технологічні та інвестиційні ресурси. Вони забезпечують весь спектр конкурентних переваг від технологічного випередження за окремими складовими ведення бізнесу до технологічного лідерства в галузі.

Ключовими факторами технологічної конкурентоспроможності підприємства є наступні положення [1, с. 6]:

‒ інвестиції в новітні технології та людський капітал;

‒ сприятливе економічне середовище для створення та дифузії нововведень на підприємстві;

‒ перспективи технологічного розвитку компанії;

‒ відкрита система міжнародної співпраці в рамках трансферу технологій.

Технологічна конкурентоспроможність має ряд особливостей, які полягають у наступному [2, с. 97-98]:

‒ вона базується на властивостях інтелектуального ресурсу забезпечувати досягнення фактичного безмежного рівня конкурентних переваг;

‒ вирішальну роль відіграють такі складові як якість нововведень і час (швидкість) ринкової комерціалізації;

‒ форми і методи досягнення високого рівня технологічної конкурентоспроможності є значно складнішими, ніж це має місце, наприклад, в умовах цінової конкуренції;

‒ приносить, зазвичай, позитивні результати для суспільства в цілому (створення нових технологій та технологічних процесів, розвиток продуктів, нових систем менеджменту тощо).

На сьогоднішній день технологічної конкурентоспроможності досягають лише ті підприємства, які розвивають і оберігають свій внутрішній та зовнішній потенціали у галузі інновацій, технологічної модернізації обладнання, фінансового та висококваліфікованого кадрового забезпечення безперервного процесу своєї діяльності. Тому постає завдання для підприємств формування ефективної системи управління технологічною конкурентоспроможністю.

Ефективна управлінська система технологічною конкурентоспроможністю має бути спрямована на можливості підприємства залучати необхідні для своєї діяльності ресурси; здатність перетворювати ці ресурси в конкурентоспроможну продукцію підприємства; використання отриманих результатів за призначенням; спрямування результатів від усіх видів діяльності на розвиток підприємства; оптимізацію бізнес-процесів з метою підвищення їх результативності, ефективності, якості.

Отже, використання новітніх технологій на підприємстві сприяє зростанню ефективності його виробництва Нові прогресивні технології виробництва дозволяють створити нові продукти або удосконалити існуючі. Від рівня розвитку технологій залежать масштаби використання інновацій, що обумовлює інноваційний розвиток підприємства у довгостроковому періоді, а перехід підприємства від одного рівня ринку технологій до іншого дозволяє науково обґрунтовувати стратегію його розвитку.

Біографія автора

А.С. Волошин, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

студент

Посилання

Література:

Мищенко Л.Я. Оценка конкурентоспособности национальной экономики: теоретические и методические аспекты / Л.Я. Мищенко, А.И. Хомутова // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2006. – № 20 (04). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ej.kubagro.ru/2006/04/pdf/02.pdf

Піддубна Л.І. Технологічна конкурентоспроможність підприємства і сучасні стратегії її формування / Л.І. Піддубна // Вісник ХДЕУ. – 2001. – №4.(20) – С. 95–99.

Опубліковано

2016-03-12

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.