РОЛЬ КОУЧИНГУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • А.С. Годована Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

У наш час актуальним є пошук нових методів підвищення конкурентоспроможності підприємств, задля їх виходу в лідери на ринку товарів та послуг. Так, сьогодні широко застосовується мотивація праці як основний метод підвищення ефективності діяльності організацій. Зроблені нами дослідження показали, що одним з найбільш ефективних видів мотивації є коучинг: використовуючи різноманітні техніки, методики, він дає можливість впливати на продуктивність як окремих людей, так і цілих організацій.

В сучасній літературі можна знайти декілька варіантів трактування поняття коучинг, але серед них виділяють два основних. Перше – коучинг як стиль управління в організації [1, с.109]. Друге базується на сприйнятті коучингу як персонального тренерства і наставництва керівника. Слід зазначити, що зазвичай, в межах організації застосовується декілька видів коучингу, такі як бізнес – коучинг, лайф – коучинг, командний коучинг та проектний коучинг [2, с.43]. Серед них слід виокремити саме бізнес – коучинг та командний коучинг, бо, на наш погляд, ці два методи є найбільш практичними для використання на підприємствах. Їхньою перевагою є те, що вони спрямовані на розвиток як кожного співробітника, так і на розвиток всієї компанії в цілому. Новизною є те, що завдяки впровадженню бізнес-коучингу та командного коучингу на підприємстві, значно підвищиться продуктивність праці робітників саме через їх мотивування, а не примушення до праці. Таке ставлення впливає на людський фактор, що є одним із найголовніших чинників при підвищенні конкурентоспроможності підприємства на споживчому ринку.

Важливим аспектом є те, що коучинг може використовуватись в усіх сферах та усіма підрозділами, на будь-якій стадії розвитку. Така можливість дає змогу робітникам максимально проявляти ініціативи, генерувати нові ідеї та приймати креативні рішення. Крім того, коучинг впроваджується на підприємство поступово. Перш за все, потрібно дати персоналу усвідомити головну мету організації, її основні цілі та можливі методи їх досягнення. Потім, поетапно долучати креативність співробітників задня обрання найефективнішого методу досягнення цих самих цілей. А заключним етапом буде спільне формування плану реалізації обраного методу. Таким чином, така колективна участь у закладенні фундаменту діяльності організації дає змогу працівникам забезпечувати досягнення цілей як особистих( наприклад самовираження, встановлення позитивного іміджу в колективі, і як наслідок – кар’єрний розвиток)  так і підприємства.

Варто додати, що впровадження коучингу є складною та комплексною задачею усього керівництва. Управлінці та топ-менеджери, що стоять на чолі організації, яка тільки починає рух у цьому напрямку, мають вивчити багато наукової літератури та відвідати певні тренінги від спеціалістів.

На нашу думку, базисом є певні принципи куоча, яким він має керуватись для створення успішного, креативного та конкурентоспроможного колективу. Серед них виділяють такі основні: пристрасть працівників до того, що вони роблять; гарний трудовий етикет;чесність та відданість; відповідальність; мотивація персоналу нематеріальними стимулами;цілеспрямованість та самовдосконалення [3, с.57].

Дослідивши тему коучингу та його роль у підвищенні конкурентоспроможності підприємств, ми можемо навести деякі рекомендації щодо його впровадження. По-перше, керівник, що має намір використовувати метод коучинку сам має буди кваліфікованим лідером для всього робочого колективу. По-друге, плануючи подальше підвищення конкурентоспроможності організації потрібно зважати на особисті таланти окремих членів колективу, вміло їх використовувати та стимулювати до їх подальшого розвитку. І по-третє, потрібно звертати увагу на всі сфери діяльності підприємства та впроваджувати ті методи, що будуть найбільш ефективними у кожній індивідуально, це дасть змогу максимально продуктивно задіяти усі наявні ресурси організації та отримати від їх реалізації максимальну вигоду.

Отже, можна зробити висновок, що коучинг забезпечує високі стандарти виконання завдань, створює атмосферу, яка стимулює креативність, генерацію нових ідей, є міцним та надійним фундаментом для створення корпоративної культури, оскільки проявляється через підтримку, співпрацю та партнерство.

Наук.керівник: старший викладач Шеховцова І.А.

Посилання

Література:

Уитмор Дж. Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод управления персоналом / Дж. Уитмор // М. : Альпина Паблишер. – 2012. – 109 с.

Госсен Пол. Трансформация бизнеса / Пол Госсен // Киев. София. – 2009. - 43 c.

Шекшня С. В. Как эффективно управлять свободными людьми / С. В. Шекшня // М. : Альпина Паблишер. – 2013. – 57 с.

Опубліковано

2016-03-10

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.