ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ

Автор(и)

  • Ю.В. Ушкаренко д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна, Україна

Анотація

Ушкаренко Ю.В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії

Херсонський державний університет,

м. Херсон, Україна

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ

Ефективна інноваційна політика є важливою умовою сталого розвитку сільськогосподарських кооперативних підприємств. ЇЇ метою  є впровадження досягнень науково-технічного прогресу, сучасних передових технологій, форм організації праці та управління господарством.

Саме  інновації виступають  джерелом накопичення різноманітних змін, визначають стан конкурентоспроможності продукції та є основною умовою підвищення ефективності виробництва. Інноваційний розвиток повинен бути направлений на створення інноваційної структури, технічне оновлення виробництва, впровадження ефективних інноваційно-інвестиційних проектів [4, с. 204 ].

На інноваційні процеси в сільськогосподарських кооперативах безпосередньо впливають особливості сільськогосподарського виробництва: сезонний характер, залежність від кліматичних і природних умов, довготривалість між створенням нових технологічних розробок  і їх засвоєнням. Основною умовою здійснення інноваційної діяльності в кооперативних підприємствах є наявний інноваційний потенціал, складовими якого є ресурсний та організаційний елементи. Низький рівень ресурсного потенціалу затримує розвиток інноваційних процесів, це пов’язано з  матеріальним станом кооперативних підприємств і недостатньою їх інформованістю щодо новітніх технічних розробок. Тому здійснення ефективної інноваційної діяльності кооперативних підприємств можливо лише за допомогою державного механізму.

Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу підприємства, впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції [1, с. 1 ].

Державна підтримка інноваційного розвитку сільськогосподарських кооперативів може здійснюватись за допомогою адміністративно-правових, економічних та комунікативних методів.  Адміністративно-правові методи передбачають прийняття обов’язкових законів, нормативних актів для учасників господарських процесів та управлінське втручання держави в економічні операції. До цих методів відносять: розробка нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку кооперативних підприємств; політика регулювання цін; система замовлень; установлення штрафів; визначення норм споживання.

Застосування економічних методів передбачає реалізацію непрямих форм впливу на об’єкт управління. До них відносять: податкове стимулювання; фінансово-кредитна підтримка інноваційних проектів. Комунікаційні методи являють собою ефективне спілкування працівників у процесі спільної діяльності, сутність якої складається з обміну ідеями, думками, інформацією. До комунікаційних методів належить: організація та проведення заходів з активізації наукового обміну; організаційно-методична підтримка. Застосування конкретних методів державної підтримки інноваційних процесів  має визначитися стратегічними завданнями соціально-економічного розвитку кооперативного підприємства, а також характером інновацій, необхідних для досягнення зазначених стратегічних цілей.

Тому, для підвищення інноваційної активності кооперативних підприємств  необхідно формування дієвих механізмів державної підтримки на основі законодавства, пільгового субсидування, пільгового оподаткування, формування інноваційної інфраструктури, підвищення рівня освіти.

Посилання

Про інноваційну діяльність: закон України від 4 липня 2002 р., № 40 – IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakonI.rada.gov.ua.

Макаренко П.М. Концептуальні засади системного інноваційного оновлення сільськогосподарського виробництва / П.М. Макаренко, Н.К. Васильєва//Агросвіт. – 2008. – № 1. – С. 17-20.

Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: Монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін. – К.: ННЦІАЕ, 2010. – 706 с.

Ульянченко Ю. Державне регулювання розвитку інноваційної активності в агропромисловому комплексі в сучасних умовах / Ю. Ульянченко // Ефективність державного управління. – 2010. – Вип. 25 – С. 204-209.

Опубліковано

2016-05-11

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.