ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРОВАНОГО КОНТРОЛІНГОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • В.М. Тупкало Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна, Ukraine
  • І.В. Колошко аспірант Державний університет телекомунікацій, м. Київ, Україна, Ukraine

Анотація

Тупкало В.М.

д.т.н., професор;

Колошко І.В.

аспірант

Державний університет телекомунікацій,

м. Київ, Україна

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРОВАНОГО КОНТРОЛІНГОВОГО МЕХАНІЗМУ  УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Актуальність впровадження процесно-орієнтованих систем управління сучасними підприємствами потребує подальшого наукового дослідження щодо створення ефективних механізмів  управління витратами через постійне вдосконалення технологічних і управлінських бізнес-процесів. Однак, незважаючи на велику кількість робіт з даної теми, відомі методи управління витратами (директ-костинг, стандарт-кост, метод ABC, CVP-аналіз, LCC-аналіз, абзорпшн-костинг, бенчмаркинг затрат, таргет-костинг, кайзен-костинг, кост-киллинг [1]), які досить різноманітні за своїм змістом, різні за своїми цілями і особливостям застосування, мають свої недоліки і переваги і тому не можуть розглядатися в якості самостійних методів управління витратами, а можуть використовуватись як окремі елементи створюваної конгломератної системи управління витратами на конкретному підприємстві в його реальних умовах господарювання. Загальним методологічним недоліком вказаних методів є розгляд фінансово - економічної складової системи управління підприємством у відриві від самої моделі бізнес - процесного управління підприємством.

Мета дослідження полягає у викладі нових авторських елементів науково-методичного апарату процесного менеджменту і, зокрема, підходу до впровадження процесно-структурованого (попроцесного) контролінгового механізму управління витратами центрів операційної відповідальності в структурі ланцюжка бізнес-процесів створення бізнес-цінності підприємства.

Концептуальною основою проведеного дослідження є авторське твердження, що економічна стійкість процесно-орієнтованого підприємства буде забезпечена, якщо при зумовленій ринком ціні товару / послуги для даного підприємства співвідношення витрати / виручка в його структурі  ланцюжка бізнес – процесів створення бізнес - цінності забезпечує позитивну  динаміку економічної доданої вартості (EVA) як кількісної міри оцінки якості управління вартістю бізнесу.

В контексті авторської моделі контролінгу задачу створення системи процесно-структурованого (попроцесного) контролінгового механізму управління витратами видів операційної діяльності  підприємства пропонується сформулювати як задачу комплексування М чотирьох системних множин:

              M =  { Bt (Vk), Gt (Vz), РЗБ [ n, A,  Тbp ] },                                             (1)

              max { E(SЗБ) }

де Vk - множина показників, які можуть бути включені в модель Bt багатофакторного аналізу -  відповідну арифметичну формулу виручки – нетто та Vz - множина показників, які можуть бути включені в модель Gt багатофакторного аналізу -  відповідну арифметичну формулу витрат в рамках обраної стратегії збуту SЗБ  підприємства з ціллю максимізації показника Е економічної доданої вартості; РЗБ (n) - піраміда процесного менеджменту як ієрархічно структурований комплекс множин управлінських A і технологічних Тbp бізнес-процесів системи управління витратами; n – кількість рівнів каскадування піраміди виручки та піраміди витрат.

Посилання

Серебренников Г.Г. Управление затратами на предприятии: учебное пособие / Г.Г. Серебренников- Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 80 с.

Опубліковано

2016-05-11

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.