СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Малгожата Смолярек заступник директора Інституту менеджменту та економіки Вища Школа «Гуманітас» м. Сосновєц, Польща, Ukraine

Анотація

Смолярек М.

д-р філософії

заступник директора Інституту менеджменту та економіки

Вища Школа «Гуманітас»

м. Сосновєц, Польща;

Бриксіна В.О.

студент;

Шульгіна Л.М.

д.е.н., професор 

Національний технічний університет України «КПІ»

 м. Київ, Україна

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В умовах ринкової економіки, збільшується значення конкуренції як основного механізму регулювання господарського процесу. Виживають тільки ті підприємства, що постійно модернізують свою діяльність і використовують інноваційні технології. Проблема модернізації виробничої діяльності на вітчизняних підприємствах полягає в тому, що вони часто мають застарілу матеріально-технічну базу, недосконалі механізми фінансового та правового регулювання, неготовність топ-менеджерів до постійного впровадження інновацій та адаптації персоналу до змін у ринковому середовищі.

Метою дослідження є виявлення сутності та економічного змісту модернізації виробничої діяльності на інноваційній основі, розгляд ролі її реалізації вітчизняними підприємствами. 

Економічна теорія розглядає модернізацію як цілісний, глобальний процес, універсальне явище, що відбувається у всіх ключових сферах життєдіяльності суспільства, характеризується структурно-функціональною диференціацією та створенням відповідних сучасних форм інтеграції [1, с. 133].

Сутність та роль модернізації виробничої діяльності є частково пов’язані категорії, близькі за розумінням, але неоднозначні. Сутність поняття «модернізація» розглядають як «осучаснення», зміну, вдосконалення. У науковій літературі звертаються до цього терміну, коли йдеться про комплекс політичних, економічних, соціальних та інтелектуальних трансформацій. Роль модернізації виробничої діяльності завжди несе в собі структурну перебудову, перерозподіл ресурсної бази, створення сучасних технологій виробництва та конкурентоспроможну високотехнологічну продукцію.

Отже, модернізація – це систематичне введення інновацій, що веде до поступового нарощування інноваційного потенціалу та відповідно його збереження. Схожість інновацій та модернізації в економіці є орієнтацією на якісні покращення. Відмінності між ними полягають у просторово-часовому масштабі: відправною точкою інновацій є локальний точковий об’єкт (підприємство, наукова або дослідницька організація тощо) з наступною дифузією на більші області; водночас вихідним пунктом модернізації є більш великі сфери (промисловість освіта, охорона здоров’я тощо) [2, с. 1].

Модернізація економіки країни та її підприємств повинна здійснюватись з урахуванням зовнішнього попиту на відповідні товари та послуги. Це дасть змогу повернути втрачені та захопити нові ринки збуту через задоволення їх попиту на інноваційну продукцію. Комфортно почуватися в умовах жорсткої конкуренції можна лише постійно підвищуючи конкурентоспроможність продукції шляхом застосування новітніх технологій і модернізації техніко-технологічної бази підприємств [1, с. 129]. Можемо зробити висновок, що простого поліпшення виробничого процесу недостатньо для забезпечення тривалої конкурентоспроможності підприємства в сучасному світі. Єдиний спосіб вистояти і випередити конкурентів – це діяти зовсім по-іншому, а саме: за допомогою модернізації виробничої діяльності на основі інновацій.

Отже, щоб підготувати вітчизняні підприємства до інноваційних змін, їм необхідно нарощувати свій ресурсний потенціал, змінювати організацію виробничого процесу та методи управління. Ефективна модернізація виробничої діяльності підприємства повинна стати передумовою його інноваційного розвитку. В умовах ринкової економіки саме модернізація підприємств стане поштовхом переходу до нових технологій в управлінні та виробництві. Модернізація виробничої діяльності забезпечить освоєння та оновлення сучасного обладнання, устаткування, упровадження у виробництво науково-технічних досягнень, оптимізацію процесів виробництва на підприємстві та випуск продукції з інноваційною складовою, що в свою чергу дасть змогу протистояти конкурентам на внутрішніх та зовнішніх ринках.

Посилання

Валінкевич Н. В. Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації / Н.В. Валінкевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту ту. – 2015. – №1(45). – С. 128–134.

Ивлева И. В. Инновации и реализация: сущностные различия: материалы Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования и производства – стратегия развития инновационной экономики» Екатеринбург, 25-26 января 2011 г. – 2 с.

Опубліковано

2016-05-11

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.