ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • А.І. Омельченко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна

Анотація

В сучасних умовах господарювання для ефективного функціонування промисловим підприємствам необхідно спрямовувати свою діяльність на шлях інноваційного розвитку. Інноваційний розвиток передбачає залучення нових технологій, створення принципово нової продукції та використання інноваційних методів управління.

Метою проведеного дослідження було визначення пріоритетних напрямків інноваційного розвитку, на які орієнтуються сучасні промислові підприємства. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: проаналізовано сутність та зміст інноваційного розвитку, виокремлено властивості інноваційного розвитку для промислового підприємства, розглянуто пріоритетні напрямки інноваційного розвитку, на які необхідно орієнтуватись сучасним промисловим підприємствам задля досягнення ефективного функціонування в ринкових умовах.

Провівши порівняльний аналіз найбільш чітко сформульованих понять [1, с.28-29; 2, с.14] було узагальнено визначення поняття «інноваційний розвиток» - безперервний процес поліпшення різних сфер діяльності суб’єктів господарювання, що спирається на пошук та впровадження прогресивних науково-технічних, фінансово-економічних та організаційно-комунікаційних інновацій.

Вибір напрямків інноваційного розвитку промислового підприємства передбачає постановку цілей і завдань інноваційного розвитку в межах обраної місії (конкретних інноваційних орієнтирів), аналіз внутрішніх та зовнішніх умов господарювання, пошук ресурсів для інноваційної діяльності та їх ефективний розподіл, генерування альтернативних варіантів, їх оцінювання, ранжування за пріоритетністю впровадження та остаточний вибір ефективних напрямків інноваційного розвитку [4, c.253].

Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» пріоритетні напрями інноваційної діяльності представлені як науково і економічно обґрунтовані та визначені відповідно до цього Закону напрями провадження інноваційної діяльності, що спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, створення високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання високоякісних послуг та збільшення експортного потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних та світових науково-технічних досягнень. [3, с.1] Серед стратегічних напрямів в Законі виділено лише ті, що спрямовані на технологічне вдосконалення, але можна також виокремити й інші стратегічні пріоритети, серед яких [1, с.34-35]:

‒      збалансованого інноваційного розвитку, який застосовують при умові поступових технічних змін;

‒      наступального інноваційного розвитку, який використовують в умовах швидких технічних змін, коли необхідно досягти випередження або збереження лідерства на ринку через використання нових здобутків НТП;

‒      захищаючого інноваційного розвитку шляхом використання та поступового відтворення результатів інноваційної діяльності підприємств-лідерів ринку;

‒      абсорбуючого інноваційного розвитку, через номінальні, а не реальні інноваційні перетворення.

Визначившись з основними пріоритетними напрямами інноваційного розвитку можна зробити висновок, що для кожного підприємства вибір ефективного напрямку є індивідуальним. Для отримання максимального ефекту необхідно визначити основні фактори впливу на інноваційний розвиток та оцінити їх силу для окремого підприємства.

Біографія автора

А.І. Омельченко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

аспірант

Посилання

Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.

Інноваційний розвиток як складова формування конкурентоспроможності промислового підприємства: теоретичний аспект // Кузьминчук Н.В./ Науковий вісний Ужгородського університету. Серія «Економіка», випуск 2 (43). – Ужгород, 2014 – с.11-16.

Закон України Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

Довбенко В. І. Вибір напрямків інноваційного розвитку підприємства за умов змін стану ринку [Електронний ресурс] / В. І. Довбенко // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11401/1/43.pdf.

Опубліковано

2016-05-11

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.