ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЯК ГОЛОВНА РУШІЙНА СИЛА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О.С. Дейнека Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Кожне виробниче підприємство у своїй діяльності повинно прагнути до формування, конкурентного на ринку, інноваційного потенціалу, а саме: впроваджувати нові технології, забезпечувати свою виробничу діяльність новою технікою та бути спроможними випускати нові товари.

Отже, інноваційний потенціал виробничого підприємства – це сукупність виробничих, наукових, фінансових, маркетингових, інформаційних, кадрових складових, організаційних ресурсів і можливостей, що забезпечують готовність і здатність підприємства здійснювати інноваційну діяльність [1, с. 346].

Враховуючи важливість розвитку кожної складової для успішної діяльності виробництва, можна графічно зобразити дію кожного з них на формування інноваційного потенціалу виробничого підприємства (рис.1).

 

Рис.1. Складові інноваційного потенціалу виробничого підприємства

Джерело: складено автором на основі [1]

Для постійного посилення інноваційного потенціалу підприємства потрібно безперервно здійснювати аналіз інноваційної діяльності як в межах підприємства, так і на рівні галузі, регіону, країни тощо.

На шляху розвитку інноваційного потенціалу з боку зовнішнього середовища виникають різні бар’єри.

На думку економіста Богми О.С. на інноваційний потенціал здійснюють вплив різні зовнішні фактори, які формують інноваційний клімат [2, с. 14]:

– можливість виробництва інноваційних або удосконалення існуючих видів та послуг;

– можливість кадрових інновацій на підприємстві;

– можливість розробки інноваційних методів управління;

– можливість створення інноваційних механізмів виходу продукції на ринок;

– можливість придбання ноу-хау, патентів;

– законодавча база, низька ставка рефінансування, пільгове оподатковування, тощо.

Що стосується внутрішніх факторів та їх впливу на інноваційний потенціал виробничого підприємства, то доцільно зазначити, що вони залежать від інноваційної культури самого підприємства.

Складовими інноваційної культури виробничого підприємства є: адаптивність підприємства до змін, досвід впровадження нових технологій та проектів, політика менеджменту в області інновацій та відношення персоналу до інновацій.

Таким чином, для успішної діяльності виробничого підприємства потрібно звернути особливу увагу на його інноваційний потенціал, а саме: постійно відслідковувати зміни інноваційного клімату, а також систематично працювати над формуванням та вдосконаленням власної інноваційної культури.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Гук О.В.

Посилання

Література:

Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге видання. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

Богма О.С. Сутність інноваційного потенціалу / О.С. Богма // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 12-15.

Опубліковано

2016-05-10

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.