ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • О.А. Вовк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Доведено, що в сучасних умовах для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняним промисловим підприємствам необхідно здійснити перехід до інноваційного типу відтворення. Необхідною умовою при цьому є розробка та запровадження на підприємстві організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності.

Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності можна визначити як взаємопов’язану сукупність економічних відносин, принципів, методів і форм організації створення, промислового впровадження та комерціалізації нововведень [1].

Механізм являє собою динамічну відкриту систему, що враховує вплив на інноваційну діяльність багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, а також охоплює всі її види. Один з підходів до їх класифікації полягає у виділенні таких груп факторів: продуктові (нові або поліпшені види продукції); технологічні (нові або поліпшені технології); процесні (нові або поліпшені виробничі,трудові, маркетингові процеси); управлінські (нові або поліпшені системи, методи,структури, механізми управління); соціальні (нові змінені соціальні відносини) [2].

На думку дослідників, організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності підприємства повинен виконувати наступні функції:забезпечення збалансованості та внутрішньовиробничої пропорційності між структурними підрозділами на інноваційній основі;реалізація потенціалу, закладеного у кожній формі власності та господарювання, забезпечення конкуренції та співпраці між ними;додержання стійких стимулів підприємців, менеджерів, працівників і колективів у створенні якісно нових технологій, форм організації виробництва, маркетингового обслуговування, реалізації кваліфікації та творчого потенціалу всіх суб’єктів;створення рівних економічних умов для реалізації соціально-економічного потенціалу кожного підприємства в організації ефективного інноваційного процесу [3].

Серед принципів, на основі яких повинен будуватися організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності підприємств, виділяють: системність, цілісність, адаптивність, рівноважність.

Структура організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності на промисловому підприємстві в загальному вигляді може бути подана як ряд етапів [4]. На першому етапі на основі аналізу поточних та перспективних планів розвитку підприємства відбувається визначення цілей інноваційної діяльності. На другому етапі оцінюється наявний інноваційний потенціал підприємства, що представлений сукупністю трудових, природних,матеріальних та нематеріальних, ресурсів, залучених в процес виробництва (або з певних причинне залучених, але таких, що володіють реальною можливістю брати в ньому участь). Метою третього етапу є виявлення загроз та можливостей зовнішнього середовища, а також сильних і слабких сторін внутрішнього середовища. Виходячи з проведеного на окреслених етапах аналізу, на наступному, четвертому, етапі формується множина альтернативних інноваційних стратегій та здійснюється вибір оптимальної [4]. Така послідовність дозволяє на підставі отриманих результатів сформувати обґрунтований збалансований  комплекс заходів для реалізації обраної стратегії. Подальша увага, перед тим, як перейти до реалізації механізму, повинна бути зосереджена на виборі інструментарію реалізації інноваційних заходів, доборі учасників, визначенні джерел фінансування та оптимізації їх структури.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Кравченко М.О.

Посилання

Література:

Тульчинська С. О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу [Текст] / С. О. Тульчинська // Стратегічні пріоритети. – 2008. – №1(6). – С. 89-95.

Славута О. Ю. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю підприємств з виробництва курячого м’яса [Текст] / О. Ю. Славута //Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 1(21). – С. 94-97.

Мірошніченко О. Ю. Етапи формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / О. Ю. Мірошніченко, В. І. Карюк // Ефективна економіка. – 2012. – №2. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=932.

Чучіна І. М. Формування організаційно економічного механізму інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / І. М. Чучіна, С.М. Іванова // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. – 2009. – №2(55). –Ч.1. – С. 117-120.

Опубліковано

2016-05-10

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.