КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • І.І. Вещицька Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

На сьогодні проблема комерціалізації результатів наукових досліджень є актуальною і перебуває в полі зору суспільства, уряду, парламенту, приватного бізнесу, самих науковців – оскільки саме вона визначає конкурентоздатність товарів і, в остаточному підсумку, рівень життя населення.

Комерціалізація технологій – найважливіший елемент інноваційного процесу, оскільки вона за своєю сутністю є процесом перетворення результатів науково-технічної діяльності на товари і подальшу їх ефективну реалізацію у промислових масштабах [1].

Комерціалізованість інноваційних товарів і послуг визначається інвестиційним попитом на них, тобто попитом на нововведення, та прибутковістю з урахуванням фактору ризику.

Як ми знаємо, в інноваційній діяльності ризики – це досить розповсюджене поняття, адже все нове завжди лякало людство. Ризик в інноваційній діяльності – це вірогідність втрат, що можуть виникнути під час інвестування у виробництво нових товарів чи послуг, якщо ті не принесуть очікуваного прибутку.

Велике значення під час комерціалізації результатів інноваційної діяльності має встановлення ціни на вироблені товари чи послуги. З цією метою проводиться регулярний аналіз показників збуту, частки ринку, рівня витрат та рентабельності. Позитивний вплив має також організація взаємодії інноваційних суб’єктів різних організаційних форм.

Ефективність комерціалізації інновацій залежить від комунікативної підтримки інновації, головним завданням якої є забезпечення поінформованості та налагодження зв’язків. Для визначення найбільш доцільних комунікаційних інструментів на підтримку інновації необхідно проводити маркетингові дослідження, що в свою чергу допоможуть у комерціалізації інновацій. Маркетингові дослідження включають: вивчення характеристик ринку, аналіз розподілу часток ринку між підприємствами, аналіз збуту, вивчення товарів конкурентів, визначення реакції на новий товар і його потенціалу, вивчення ціноутворення у галузі та довгострокове прогнозування.

Проведення маркетингових досліджень допоможе оцінити потенційні можливості підприємства та ринкові вимоги, а на основі результатів цієї оцінки – розробити відповідну методику комерціалізації інновацій відповідно до етапу життєвого циклу товару чи послуги.

Відомо, що попит на результати інноваційної діяльності промиcловості в Україні відстає від можливостей науково-технічного прогресу. Причинами, що підштовхують підприємства cаме до комерціалізації інновацій є cкорочення життєвого циклу товарів,оскільки постійно з’являється щось нове, посилення конкуренції на цільових ринках збуту, виникнення нових ринків при мінливих потребах покупців. В свою чергу, комерціалізація інновацій дозволяє збільшити ймовірність уcпіху на ринку та підвищити конкурентоспроможність інноваційних товарів чи послуг.

Ключову роль у стимулюванні комерціалізації інновацій має відігравати держава. Проте сьогодні в Україні відсутні необхідні умови для комерціалізації інтелектуальної власності, практично відсутній механізм державної підтримки просування вітчизняних об’єктів інтелектуальної власності на закордонні ринки, не унормовано захист прав на ці об’єкти, обмежене фінансування, низький рівень економічних знань новаторів, про що свідчить зменшення питомої ваги підприємств, організацій, які здійснюють розробку та використання нововведень. Політика держави щодо прискорення процесів комерціалізації результатів досліджень та інноваційної діяльності підприємств вимагає системного перегляду економічних і правових відносин у сфері інтелектуальної власності та оптимізації організаційно-фінансових питань діяльності науково-технологічного комплексу України, які є вирішальним чинником в інноваційному розвитку економіки держави [2].

В Україні для удосконалення організації використання результатів наукoвих праць і розробок прийнятий ряд законів, щодо інноваційної діяльності, у тому числі закон України «Про інноваційну діяльність». У зазначеному Законі метою інноваційної діяльності виступає перетворення досягнень науково-технічного прогресу на виробництво й соціальну сферу.

Виходячи із зазначеного, можемо сказати, що комерціалізація інновацій в Україні є відкритим питанням, що вирішується, завдяки встановленню Законів та співробітництву підприємств з науково-дослідницькими центрами, що є позитивною динамікою у його вирішенні.

Науковий керівник: д.е.н., професор Шульгіна Л.М.

Посилання

Література:

Дежинов И. Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок [Текст] / И. Дежинов, Б. Салтыков // Общество и экономика. – 2004. – № 7/8. – С. 188–248.

Станіславик О.В. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності [Текст] / О.В. Станіславик, К.В. Ковтуненко // Праці Одеського політехнічного університету. – 2011. – № 2(36). – С. 301–306.

Опубліковано

2016-05-10

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.