Інновації як континуум економічної функціональності в прогресивному розвитку підприємства

Автор(и)

  • Катерина Олександрівна Бояринова Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5879-2213

Анотація

Економічна функціональність в прогресивному розвитку ґрунтується на застосуванні розширеного та інноваційного відтворення ресурсів, потенціалу, здатностей та досвіду функціонування підприємства як динамічної виробничо-економічної системи функціональних середовищ.

Питання трактування інновації в дослідженнях не є однозначним, оскільки науковці розглядають його з різних точок зору: як процес (Й. Шумпетер, Б. Твіс, Б. Санто, В. Кінгстон) та результат (О. Фоломьев, Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс), або їх інтеграція, а також як рушій розвитку завдяки комбінації факторів та заходів (Й. Шумпетер, Ф. Ніксон, П. Друкер).

Інновація як рушій трактується як суспільно-економічна закономірність, рушій і спонукальний мотив прогресу суспільства, що спрямована на підвищення результативності завдяки новій ідеї та матеріального втілення інновації [1]. З точки зору результату, інновацію трактують як форму прояву:  інновація є формою прояву науково-технічного прогресу, результат науково-технічного прогресу, результат творчого інтелектуальної праці людини, пов'язаний з оновленням всіх сфер діяльності людини [2]. Як процес – визначається суспільно-технічно-економічним процесом, який в кінцевому випадку призводить до створення унікальних або кращих за технічними властивостями виробів або технологій, якщо новація орієнтована на прибуток, тобто реалізація приносить доданий дохід [3].  Відповідно до окреслених трактувань класиків теорії інновацій, будь-яке визначення інновації є фундацією прогресивного розвитку з точки зору як безпосередньо процесу досягнення якісних і кількісних змін, так і з кінцевого досягнутого результату чи рушійних сил, які запускають економічну систему до змін чи трансформації.

Сучасне трактування інновації є комплексним та передбачає управлінські дії, бізнес-мотиви, бізнесову діяльність та здатність інновації приносити як цінність так і комерційний ефект для підприємства. Враховуючи економічну спрямованість визнання новації інновацією через спроможність до комерціалізації, науковці та практики звертають увагу на нові аспекти. Як зазначає А.Ю. Соолятте, в межах державного сектору в трактуванні інновації  відсутні такі зміни як віддача на вкладення в інновації та комерціалізація інновацій, і переважає оцінювання за витратами, а в ринковому сегменті, крім компонент та технологій, присутні інновації в сфері послуг, процесів та бізнес-моделей компаній під час створення або покращення продуктів розробники використовують досвід споживачів [4]. П. Лубуж, А. Ованесов, Ю. Мефтахутдинова підкреслюють, що об'єднуючим визначенням інновації є корисне нововведення, спрямоване на створення цінності для компанії [5]. Тобто інновацією стає продукт, послуга, бізнес-рішення тощо, якщо вони є функціональними для підприємства. Таким чином, розглядаючи підприємства, доречним є використання бізнес-орієнтованих трактувань інновації, а традиційне її розуміння притаманне сферам науково-технічної діяльності, дослідницьким інституціям.

З огляду на економічну систему чи динамічну виробничо-економічну систему, якою за змістом є промислове підприємство, його функціональність у сукупності можна трактувати як економічну функціональність, тобто стан його дієздатності за функціональним призначенням. Відповідно експлікації теоретичного підґрунтя інновацією доречно вважати континуум функціонування підприємства в прогресивному розвитку, що формує його потужність для трансформації в новий стан на основі реалізації інноваційних процесів, використання потенціалу, застосування інноваційних бізнес-моделей діяльності, формування інноваційної спроможності та здатностей через  процесні чи продуктові  форми та  забезпечує економічну функціональність.

 

Біографія автора

Катерина Олександрівна Бояринова, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Посилання

Кудашов В. И. Генезис теории инновационного развития / В. И. Кудашов, М.М. Шоломицкая // Экономика и управление. – 2011. – № 3. – С. 58-652.

Фоломьев А.Н. Национальная промышленность и научно-техническая политика России и их влияние на решение экологических проблем / А.Н. Фоломьев // Материалы Морозовского проекта «Экологический менеджмент». – М.: РАГС, 1995.– С. 14-19.3.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто; пер. с венг.; общ. ред. и вступ. ст. Б.В. Сазонова. — М.: Прогресс, 1990. — 295 с.

Соолятте А.Ю. Бизнес-модель — ключ к развитию бизнеса на основе инноваций / А.Ю. Соолятте // Менеджмент инноваций. – 2010. –№ 01(09). – С. 6-15

Лубуж П. 6 ключевых элементов программы инновационного развития / П. Лубуж, А. Ованесов, Ю. Мефтахутдинова //Ежеквартальное издание компании Strategy.ru.– 2011-2012. – С.18-25.

Опубліковано

2016-05-10

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.