ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Марія Олександрівна Файрушина

Анотація


В сучасних умовах господарювання актуальною є проблема конкурентоспроможності продукції, оскільки саме конкурентоспроможність є визначальним чинником ефективної та успішної діяльності промислових підприємств.

Конкурентоспроможність - це здатність певного суб'єкта відповідати запитам зацікавлених осіб в порівнянні з іншими аналогічними суб'єктами[1, с. 60].

Для розроблення правильної конкурентної стратегії, необхідно визначити такі питання. По-перше, наскільки приваблива галузь, до якої належить дане підприємство з точки зору довгострокової прибутковості. По-друге,які фактори визначають відносне конкурентне становище підприємств на ринку збуту продукції.

Конкурентна перевага формується з перевищення споживчої цінності, яку підприємство може створити для покупців своєї продукції, над витратами на її створення. На етапі вироблення конкурентної стратегії потрібно провести структурний аналіз галузі, де вирішальним фактором привабливості компанії являється прибутковість галузі.[2, с. 32]

Таким чином, виходячи з аналізу конкурентної стратегії компанії, її положення на ринках збуту продукції, конкурентоспроможності продукції, можна ввести такі градації рейтингової оцінки компаній за цим фактором:

-  конкурентна стратегія компанії ефективна, положення компанії стабільно, продукція конкурентоспроможна;

-  конкурентна стратегія вимагає обґрунтування, положення компанії тимчасово-стабільне, продукція конкурентоспроможна;

-  відсутність обґрунтованої конкурентної стратегії, положення компанії нестабільне, частина продукції конкурентоспроможна;

-  відсутні позитивні оцінки по кожному фактору, компанія і продукція неконкурентоспроможні.

В загальному випадку конкурентоспроможність товару визначається трьома необхідними елементами: властивостями даного товару, властивостями конкуруючих товарів, особливостями споживачів[3, с. 40].

Існує декілька шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства:

  • ріст об’ємів реалізації продукції - при організації виробничого процесу та плануванні об’ємів у відповідності з даним методом необхідно вирішити ряд задач,  головною з яких є визначення об’єму реалізації продукції, при якому буде забезпечена беззбиткова виробнича діяльність;
  • покращення якості випущеної продукції, що здійснить вплив на прискорення НТП, освоєння нових ринків, збільшення експорту та процвітання;
  • зменшення затрат передбачає проведення певного комплексу заходів для досягнення менших затрат, ніж конкуренти;
  • бенчмаркінг – це систематичний, неперервний пошук та вивчення передового досвіду конкурентів та гравців суміжних галузей, постійне порівняння бажаних результатів та зміна бізнесу з розробленою еталонною моделлю. На основі отриманих результатів необхідно забезпечити підтримку системи постійних покращень результативності діяльності [4, с. 30].

Підводячи підсумок, можна сказати, що конкурентоспроможність продукції є одним з найголовніших чинників, що визначає успішну ринкову діяльність підприємства. Управління конкурентоспроможністю товару визначає  дію на всю систему виробничо-збутової  діяльності підприємства і облік системи чинників конкурентного середовища.

 

Науковий керівник: к.е.н., доц Малик І.П.


Ключові слова


конкурентноспроможність; конкурентна перевага; конкурентна стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2 (80).

Макаренко М.В. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1 (79).

Марцин В.С. Механізм забезпечення конкурентоспроможності товару та показники її оцінки // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1 (79).

Захаров А. Н., Зокін А. А. Конкурентоспроможність підприємства: сутність, методи оцінки та механізми збільшення // Бізнес і банки. - 2013. - № 1-2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ