РИНКОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ФУНДАМЕНТ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Ольга Володимирівна Прокопенко, Роберт Корнатовскі

Анотація


Стратегічна ринкова діяльність підприємств – це завжди творчий пошук, який має усунути невизначеність майбутніх перспектив та формалізувати певний порядок дій для підприємства в умовах глобальних викликів.

На наш погляд, існують докорінні відмінності між маркетинговою та ринковою стратегіями, які полягають у рівнях прийняття і виконання рішень, цілях, завданнях, задумі, принципах розроблення, періодах реалізації, підходах до формування, особливостях формування та здійснення, необхідності навчання (перенавчання, підвищення кваліфікації) персоналу, ризиках. З метою розмежування понять  «ринкової стратегії» або ринково-орієнтованої стратегії (від англ. Market-oriented Strategy) та «маркетингової стратегії»(від англ. Marketing Strategy) визначимо їх основні характерні ознаки (табл.1).

 

Таблиця 1 - Основні ознаки «ринкової стратегії» та «маркетингової стратегії» (авторська розробка)

Основні ознаки

Ринкова стратегія

Маркетингова стратегія

Рівень прийняття рішень

діловий

функціональний

Рівень виконання рішень

всі керівні структури

маркетингові підрозділи

Цілі

стратегічні

оперативні, тактичні

Завдання

- визначення для підприємства надійного курсу розвитку в існуючих ринкових умовах,

- досягнення певних позицій на ринку

- досягнення певних показників діяльності

Задум

підприємницька ідея

маркетингова ідея

Принципи розроблення

концептуальні рішення

аналітичні рішення

Період реалізації

середньо- та довгостроковий

коротко- та середньостроковий

Підхід до формування

стратегія як принцип поведінки, стратегія як перспектива

стратегія як план,

стратегія як здійснюваний намір

попереднє прогнозування та позиціонування

попереднє прогнозування та планування

Особливості формулювання

узгоджена програма дій, глобальний план дій

одиничні рішення щодо окремих складових комплексу маркетингу (ціни, продукції, збуту, просування)

Особливості здійснення

уповільнений процес коригувань та внесення змін

швидке реагування на ринкові зміни

Навчання/перенавчання/ підвищення кваліфікації співробітників

необхідні

потрібні в окремих випадках

Ризики

-  країнові ризики;

-  політичні ризики;

-  економічні ризики;

-  правові ризики;

-  технологічні ризики;

-  ринкові ризики;

-   організаційні ризики;

-   інтерфейсні ризики,

-   інноваційні ризики

- маркетингові ризики (товарні, цінові, збутові, комунікаційні)

 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження відзначимо, що:

- авторські пропозиції щодо розмежування понять «ринкова стратегія» (Market-oriented Strategy) та «маркетингова стратегія» (Marketing Strategy), визначення їх основних відмінних ознак сприяють поглибленню їх розуміння та обґрунтованому застосуванню у практичній діяльності підприємств;

- підприємство використовує ринкову стратегію для того, щоб у перспективі стійко справлятися зі змінами у ринковому (зовнішньому) середовищі; вона є неповторюваною і тому в загальних рисах відтворює характер підприємства (його стиль, «почерк») та демонструє його відмінні особливості.

Результати даного дослідження можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях ринкових стратегій, а також у практичній діяльності суб’єктів господарювання.


Ключові слова


ринкова стратегія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ