Наукові конференції України, VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Розмір шрифту: 
Організаційно-економічні особливості антикризового управління на промислових підприємствах
Олена Миколаївна Савицька, А. Ю. Скляр

Остання редакція: 2015-04-22

Тези доповіді


Стаття присвячена дослідженню організаційно-економічних особливостей антикризового управління на промислових підприємствах. Розкрито сутність поняття антикризового менеджменту, проаналізовано основні організаційно-економічні особливості антикризового управління та розроблено напрями ефективного антикризового управління на промислових підприємствах України.

Ключові слова: антикризовий менеджмент, антикризове управління, антикризові (превентивні) заходи управління, кризова ситуація, контролінг.

The article is devoted to researching organizational and economic characteristics of crisis management in the industry. We unfolded the essence of the concept of crisis management, reviewed the main organizational and economic features of crisis management and elaborated directions of effective crisis management at industrial enterprises of Ukraine.

Keywords: crisis management, crisis management, crisis (preventive) measures the management, crisis situations, controlling.

 

Вступ. Останнім часом в Україні, в умовах невизначеності та загострення економічної й політичної кризи, промислові підприємства у своїй діяльності зазнають впливу різних факторів: глобалізації економіки, високого рівня конкуренції, недосконалості законодавства та інших чинників, які зобов’язують сучасні компанії, в процесі планування своєї діяльності, враховувати й підвищення соціально-політичної напруженості суспільства у взаємозв’язку зі збільшенням рівня інфляції в країні, й зростання цін на енергоресурси в умовах їх постійного споживання. Кризові ситуації, що виникають на промислових підприємствах – це найскладніші явища в період їх життєвого циклу, які призводить до зниження показників ефективності їх виробничо-господарської діяльності й фінансової стійкості суб’єктів підприємництва. Але якщо розглядати позитивну сторону їх впливу, то зазначені негативні явища примушують керівників підприємства постійно удосконалювати й впроваджувати нові, інноваційні заходи управління (у тому числі й антикризового менеджменту), що в подальшому можуть вивести підприємство на якісно новий рівень їх розвитку. Сучасні здобутки науковців і практиків антикризового менеджменту можуть застосовуватись керівниками промислових підприємств не тільки в період кризи, але й в умовах невизначеності та нестабільності розвитку економіки в країні. Враховуючи наукові досягнення сучасного теоретико-методологічного інструментарію антикризового управління на промислових підприємствах, його керівництво має можливість мінімізувати негативний вплив зазначених вище факторів. Таким чином, на сьогодні досить актуальним для менеджменту є необхідність врахування організаційно-економічних особливостей антикризового управління на підприємствах з метою оперативного реагування та успішного введення превентивних дій, які б мали можливість попереджувати вплив негативних кризових факторів на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств і в майбутньому допомагати його керівництву вирішувати проблемні ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляд питань організаційно-економічного спрямування щодо теоретико-методологічного розвитку антикризового менеджменту в економіці не є новими. Тому за останній час все більше науковців-теоретиків і практиків звертаються до сучасних напрацювань теоретико-методологічного інструментарію антикризового управління, що викликано, насамперед, нестабільністю економічного розвитку в нашій країні. Проблематику організаційно-економічного забезпечення антикризового управління розглядають відомі науковці: М. В. Білошкурський, І. О. Бланк, О. В. Василенко, Р. М. Волчек, Ю. Є. Гайворонська, Т. В. Гринько, О. С. Дубинська, Л. І. Єгорова, Н. Ю. Єршова, В. В. Жильченкова, К. І. Залогіна, С. М. Іванюта, Н. П. Карачина, Н. В. Картохіна, А. Л. Колос, В. С. Король, Н. М. Літвін, Л. О. Лігоненко, О. В. Манойленко, Є. В. Міщук, Г. Л. Монастирський, О. О. Плахотнік, О. Ю. Проскура, О. Р. Рудик, Л. С. Ситник, О. А. Сметанюк, О. П. Степаненко, Г. В. Тельнова, О. О. Терещенко, А. М. Ткаченко, Ю. З. Толчеєв, А. Д. Чернявський, О. О. Шапурова, І. В. Шварц, І. О. Щербань, Н. Є. Юрик та ін. Однак, незважаючи на багатоманітність і цілеспрямованість наукових публікацій вище представлених науковців, проблема ранньої діагностики та профілактики кризових явищ залишається не достатньо дослідженою з урахуванням сучасного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність суб’єктів господарювання в ринкових умовах і воєнно-політичної ситуації в Україні.

Постановка завдання. Дослідити поняття антикризового менеджменту, його організаційно-економічні особливості та актуальність розвитку на промислових підприємств в умовах невизначеності. Розглянути головні аспекти щодо подолання негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність компаній. Розкрити заходи ефективного функціонування та управління промисловими підприємствами в умовах розвитку антикризового менеджменту та фінансового контролінгу.

Результати дослідження. В умовах нестабільного економічного розвитку вітчизняного ринкового середовища керівництво промислових підприємств змушено кардинально змінювати своє ставлення до процесів управління та регулювання їх фінансово-господарської діяльності. При цьому вони (керівництво) застосовують відновлені форми, методи і процедури в управлінні, що спрямовані на соціально-економічне оздоровлення діяльності з метою виходу суб’єкта підприємництва з кризового стану й одночасного розвитку антикризового менеджменту. Як зазначають Н. В. Карачина і О. О. Савіцька: «Дослідження сутності антикризового управління завжди супроводжується вивченням його характеристик, специфічних особливостей, економічних, управлінських, організаційних і інституціональних відносин, проблем, механізмів та функціональних елементів процесу антикризового управління тощо» [1, с. 3].

Тому, в представленій статті доцільно розкрити сучасні підходи до визначення сутності поняття антикризового менеджменту (табл. 1).

Таблиця 1

Сучасні підходи до визначення поняття «антикризовий менеджмент»

Автор

Поняття

І. Бланк

[2]

Система принципів та методів розробки та реалізації спеціальних управлінських рішень, які направлені на попередження та подолання фінансових криз підприємства, а також мінімізацію їх негативних наслідків.

С. Бєляєв, В. Кошкін [3]

Сукупність форм і методів реалізації антикризових процедур щодо конкретного підприємства-боржника.

Л. Лігоненко [4]

Постійно діючий процес виявлення ознак кризових явищ і реалізацію генерального плану недопущення поширення цих явищ і стагнації розвитку суб’єкта господарювання протягом усього періоду його функціонування.

Джерело: складено авторами на основі [1]

Як зазначають Н. В. Крачина і О. О. Савіцька [1, с. 4], інші науковці, розглядають антикризове управління більш масштабно, наприклад О. В. Коваленко  (рис. 1) [5, с. 44].

Основними принципами, на яких ґрунтується система антикризового управління, є: рання діагностика кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства, терміновість реагування на різні кризові явища, адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його фінансовому добробуту, а також повна реалізація внутрішнього потенціалу для виходу з кризи [6, с. 258; 7].

 

Рис. 1. Визначення поняття «антикризового управління» за масштабністю

Джерело: складено авторами на основі [1, с. 4; 5, с. 44]

Провідні фахівці антикризового менеджменту стверджують, що поведінка менеджера впливає на вирішення кризової ситуації на підприємстві. Вони зазначають, що процес вирішення, котрий проходить під час стресу, може бути досить нелегким, навіть дуже важким, але якщо керівник, який приймає рішення, ставиться до вирішення питання як виклик його здібностям і волі, то ця проблема з легкістю вирішується. Проте, очевидним є те, що рішення, яке затверджують в проблемній ситуації, досить часто є гіршим, ніж коли ці проблеми вирішувалися в існуючих та стриманих умовах.

Головна задача керівництва за таких умов полягає в ефективному та продуктивному вирішенні певних проблем, які дозволили б здобути мріяних результатів, а саме, отримання мінімальних негативних наслідків та раціонального витрачення ресурсного потенціалу підприємства, що є одним з основних особливостей формування організаційно-економічних аспектів антикризового менеджменту на підприємстві. Тому, з метою досягнення підвищеного рівня ефективності господарювання в умовах дії кризи на результати фінансово-господарської діяльності промислових підприємств та необхідності розроблення організаційно-економічних заходів антикризового управління, підприємствам доцільно послідовно впроваджувати спеціальну системи превентивного управління:

-  проводити моніторинг зовнішніх та внутрішніх проблемних ситуацій на підприємстві;

-  удосконалювати організаційну структуру, як на стратегічному, так і на функціональному рівнях;

-  адаптувати розроблену систему антикризового управління до внутрішніх умов функціонування підприємства;

-  продуктивно використовувати страхові внески працівників і засновників компаній (резервні фонди) для вирішення проблемних ситуацій під час впливу кризових ситуацій на їх підприємницьку діяльність;

-  постійно удосконалювати процес оперативного передавання інформації між структурними підрозділами на промислових підприємствах на засадах контролінгу з метою вчасного реагування на виникнення проблем і прийняття управлінських рішень щодо мінімізації впливу кризових ситуацій на діяльність компаній.

Найактуальніші заходи антикризового управління, які застосовуються в провідних компаніях світу є вертикальні та горизонтальні інтеграції, аналіз перспектив передачі на аутсорсинг досить дорогих процесів, раціоналізація технологічних процесів та оподаткування, скорочення витрат, виключення зайвих рівнів управляння завдяки перегляду організаційної структури, суворий контроль за кадровою політико та всіх видів можливих витрат.

Альтернативний варіант щодо впровадження економічної особливості антикризового управління на промислових підприємствах – раціональний об’єм споживання ресурсного потенціалу. Цей фактор позитивно впливає на фінансову рівновагу господарств та забезпечує позитивний чистий грошовий потік. Однак, звернемо увагу, що список заходів для покращення стану фірми є для кожного індивідуальний. У першу чергу, все залежить від сфери бізнесу, кон’юнктури ринку, набору продукції чи послуг, системи управління, технологічних особливостей, регіональної інфраструктури та інших факторів.

Всі вище представлені фактори, прийоми, особливості і заходи антикризового управління виводять важливу «Формулу успіху» для промислових підприємств, від ефективної організації яких залежить подолання кризи та раціональне організаційно-економічне використання ресурсного потенціалу в умовах удосконалення антикризового менеджменту на промислових підприємствах.

Висновки. Підсумовуючи вище зазначене, автори статті вважають, що криза для промислових підприємств є не тільки негативним фактором для них, а й переходом до нового, якісно-ефективного рівня їх життєвого циклу. Напрямок розвитку підприємств за таких умов має два виходи: або ліквідація, або успішне подолання кризи. Тому успішне подолання кризових явищ в компаніях багато в чому залежить від організаційно-економічних особливостей антикризового управління на промислових підприємствах. Висока компетентність менеджерів з антикризового управління дозволяє їм визначити конкретні запобігаючи заходи щодо результативного управління фірмами. Оскільки організаційно-економічні особливості антикризового управління, як і будь-які напрями ефективного менеджменту передбачають реалізацію інтегрованих дій, то подальші дослідження можуть бути спрямовані на реалізацію комплексу антикризового управління на промислових підприємствах та розроблення механізму антикризового менеджменту в контексті розвитку оперативного фінансового контролінгу.

Література

1. Карачина Н. П. Антикризове управління : сучасний категоріальний вимір [Електронний ресурс] / Н. П. Карачина, О. О. Савіцька // Електронне наукове фахове видання Житомирського державного університету ім. Івана Франка у галузі економічних наук «Економіка. Управління. Інновації». – 2014. – 1 (11). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_47.pdf.

2. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А.  Бланк. ‒ К.: Эльга, Ника-центр, 2004. – 784 с.

3. Приходько Н. П. Сутність антикризового управління на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. П. Приходько // ‒ Режим доступу: http://www.uran.donetsk.ua
/~masters/2011/iem/potatuev/library/article02.htm.

4. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія / Л. О. Лігоненко. ‒ К. : КНТЕУ, 2004. – 580 с.

5. Коваленко О. В. Деякі аспекти сучасного антикризового управління промисловими підприємствами / О. В. Коваленко // Экономика и управление. ‒ 2013. ‒ № 4. – С. 41 – 46.

6. Теория и практика антикризисного управления / Под. ред. С. Г. Беляева, В. И. Кошкина. − М. : Закон и право:  ЮНИТИ, 2005. – 469 с.

7. Жадько А. О. Антикризове управління підприємством: сутність, етапи здійснення та основні антикризові заходи [Електронний ресурс] / Анжела Олександрівна Жадько // Збірник матеріалів міжнародної науко-метричної бази даних – Russian Science Citation Index – RSCI: Наукові конференції: Головна. Архів. Рубрика: Соціум. Наука. Культура. Економіка. – Режим доступу: http://intkonf.org/zhadko-ao-antikrizove-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-etapi-zdiysnennya-ta-osnovni-antikrizovi-zahodi.