Наукові конференції України, VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Розмір шрифту: 
ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Олег Анатолійович Гавриш, Алла Рашидівна Дунська

Остання редакція: 2015-04-22

Тези доповіді


В статі визначені елементи інноваційного механізму розвитку промислового підприємства, а саме системи планування, забезпечення, стимулювання, регулювання та контролювання інноваційного розвитку. Досліджено змістовне наповнення кожного елемента в структурі інноваційного механізму та запропонована схема взаємозв’язків елементів інноваційного механізму.

Ключові слова: інноваційний механізм, елементи механізму, розвиток, промислове підприємство.

The article identified the elements of innovation mechanism of industrial enterprises, namely planning, provision, promotion, management and monitoring of innovation development. It was investigated the substance of each element in the structure of innovative mechanism and was proposed scheme linkages elements of innovation mechanism.

Keywords: innovative mechanism, elements of the mechanism, development, industrial enterprise.

 

Вступ. Кризові явища, властиві сучасному етапу розвитку національної економіки, загострили існуючі проблеми в підходах до управління економічними системами на макро- та макрорівні. Підвищення рівня інтегрованості національної економіки в світовий економічний простір не тільки надає нові можливості для розвитку промислового виробництва нашої країни, а й, в першу чергу, формує нові вимоги до результатів діяльності промислових підприємств, що обумовлює необхідність зміни орієнтирів в управлінні та пошуку інноваційних механізмів розвитку промислових підприємств, спрямованих на забезпечення інноваційного оновлення та економічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Втім, інноваційний механізм розвитку промислових підприємств залишається однією з найменш вивчених категорій менеджменту. Фрагментарно теоретичні та науково-методологічні засади визначення та формування інноваційних механізмів на різних рівнях ієрархії економічних систем досліджувались в роботах С. Д. Бушуєва [1], В. А. Колоколова [2], І. В. Платонової та Є.  В. Горковенко [3], П. Шеко [4], І. Г. Яненкової [5] та інших. Визначення сутності інноваційного механізму розвитку промислових підприємств та підходи до класифікації інноваційних механізмів розвитку були досліджені авторами в роботах [6, 7].

Постановка завдання. Мета статті полягає у виокремленні елементів інноваційного механізму розвитку промислового підприємства, деталізація яких сприятиме визначенню засобів забезпечення ефективного функціонування зазначеного механізму в системі управління підприємством.

Результати дослідження. Інноваційний механізм розвитку промислових підприємств доцільного розглядати як систему взаємозв’язаних елементів, комбінація і одночасне функціонування яких сприятиме інноваційному розвитку підприємства.

Вихідним етапом формування інноваційного механізму розвитку промислового підприємства є чітке усвідомлення мети розвитку в умовах розширення присутності на зовнішніх ринках, міжнародного конкурентного середовища. Головна мета підприємства полягає в підвищенні ефективності свого функціонування. Параметрами функціонування підприємства можуть бути різні показники: з одного боку ті, що характеризують процеси в середині підприємств, з іншого боку ті, що визначають результати їх діяльності. Найважливішим показником функціонування промислового підприємства, що характеризує результат його діяльності, є прибуток. Проте, варто орієнтуватися не тільки на показники результативності, а враховувати і відносні показники ефективності, які за своєю суттю носять порівняльний характер і оцінюють в узагальненому уявленні витрати економічної системи, що були понесені нею для отримання певного результату. Відношення результатів до затрат, що складає основу показника ефективності, і закладено нами у формулювання головної мети промислового підприємства.

Наступним етапом є визначення засобів досягнення цієї мети та факторів, що можуть вплинути на процес досягнення визначеної мети. Для укріплення своїх конкурентних позицій промисловим підприємствам необхідно орієнтуватися в першу чергу на внутрішні джерела інноваційних можливостей, які реалізуються в системі інноваційного управління. Об’єктом інноваційного управління є інноваційна діяльність, якою займається підприємство.  Суб’єктом інноваційного управління можна вважати систему управління підприємством в цілому, оскільки результати інноваційної діяльності, як власне і сама інноваційна діяльність, в більшій чи меншій мірі пронизують і зачіпають всі організаційні підсистеми підприємства.

Прогноз розвитку власних інноваційних можливостей передбачає виявлення таких характеристик в майбутньому:

–                       ринкового потенціалу виробника, тобто його можливостей зберегти та розширити конкурентні позиції, отримати стабільний дохід;

–                       фінансового положення та структури коштів на зберігання та укріплення виробничої бази,

–                       фінансового розриву на основі співставлення фактичного розміру прибутку від реалізації продукції, що виробляється, з прогнозованим розміром прибутку для досягнення якого необхідно освоєння нових продуктів.

В структурі інноваційного механізму розвитку промислового підприємства ми пропонуємо виділяти п’ять основних елементних підсистем, які зачіпають процеси інноваційних перетворень в середині підприємства, а саме:

 1. Планування.
 2. Забезпечення.
 3. Регулювання.
 4. Стимулювання.
 5. Контролювання.

Схематична взаємодія зазначених елементів інноваційного механізму розвитку промислового підприємства представлена на рис.1.

Виходячи з об’єкту інноваційного управління, планування інноваційного розвитку промислового підприємства має відбуватися на етапах створення додаткової споживчої вартості та на рівні функціональних підсистем. Створення додаткової вартості починається з процесу постачання ресурсів, далі розширюється у виробничому процесі та завершується на етапі збуту продукції, коли сформована загальна додаткова вартість оцінюється споживачем у вигляді корисності продукту, що ним споживається.

Планування на рівні функціональних підсистем має охоплювати такі напрями роботи на підприємстві як основні виробничі процеси, інноваційна діяльність, фінансування, маркетингова діяльність, інформаційні технології, роботу з персоналом, логістичну систему та зовнішньоекономічну діяльність. Кожен із цих функціональних напрямів має свої особливості планування, що знаходить відображення у показниках, які використовуються для формування планів і перевірки їх досягнення в майбутньому.

Для ефективного досягнення запланованих показників розвитку в системі інноваційного механізму на підприємстві доцільно виокремити елемент забезпечення процесів інноваційного розвитку методами розвитку, критеріями розвитку та необхідними ресурсами.

Окремо в структурі елементів інноваційного механізму розвитку підприємства слід виділити регулювання інноваційних змін на підприємстві. Цей елемент інноваційного механізму враховує як взаємозв’язки підприємства із зовнішнім середовищем і, відповідно, ті регуляторні важелі, які існують в оточенні підприємства: економічна та інноваційна політика держави, інструменти державного регулювання інноваційної діяльності, так і процеси регулювання перебігу інноваційних перетворень в середині підприємства, зокрема процедури використання внутрішніх регуляторів розвитку, що містяться в організаційній структурі, системах підпорядкованості, прийняття рішень, мотиваційних механізмах.

 


 

Планування

 

На етапах створення додаткової споживчої вартості

 

Постачання ресурсів

 

Виробничий процес

 

Збут продукції

 

На рівні функціональних підсистем

 

Виробництво

 

Персонал

 

Інновації

 

Логістика

 

Маркетинг

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Інформаційні технології

 

Фінанси

 

Регулювання

 

Стимулювання

 

Рис. 1. Елементи інноваційного механізму розвитку промислового підприємства

Джерело: розроблено авторами


Для забезпечення необхідних впливів на об’єкт управління з метою забезпечення функціонування інноваційного механізму доцільно використовувати потенціал наступного елемента досліджуваного механізму – стимулювання. З точки зору напрямку впливу стимулювання може мати внутрішньо організаційний характер, або проявлятися у вигляди стимулів із зовнішнього середовища.

Останнім елементом інноваційного механізму є підсистема контролювання, яка дає можливість відстежити ефективність інноваційного механізму розвитку підприємства на основі порівняння попереднього і поточного стану підприємства за кількісними і якісними показниками.

Всі елементи інноваційного механізму розвитку промислового підприємства взаємозв’язані один з одним і взаємозалежні. У разі змін у одному з елементів інноваційного механізму, відповідно мають бути внесені корективи і у інші елементи.

Висновки. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у формуванні системі елементів інноваційного механізму та характеристиці їх змістовного наповнення, що дозволить оптимізувати процес формування інноваційного механізму та його втілення в практику господарської діяльності промислових підприємств.

Визначення системи елементів інноваційного механізму розвитку промислового підприємства складає основу для подальших наукових досліджень в напрямку процедурного оформлення кожного із визначених елементів, доведення цих процедур до конкретних методичних інструментів, які можуть бути використані на підприємствах реального сектор економіки.

Література

 1. Азаров Н. Я.  Инновационные механизмы управления программами развития / Н. Я. Азаров, Ф. А. Ярошенко, С. Д. Бушуев.- «Саммит-Книга», 2011.- 528 с.
 2. Колоколов В.А. Инновационные механизмы функционирования предпринимательских структур  [Електронний ресурс] / В.А. Колоколов // Менеджмент в России и за рубежем. – №1. – 2002. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/management/2002-1/08.shtml.
 3. Платонова И. В. Содержание компонентов инновационного механизма предприятия / И. В. Платонова, Е. В. Горковенко // Инновационный вестник регион. - № 1. – 2010. – С. 60-63.
 4. Шеко П. Инновационный хозяйственный механизм [Електронний ресурс] / П. Шеко // Проблемы теории и практики управления. - № 2. – 1999. – Режим доступу: http://uptp.ru/pages/content.php?Lang=RU&Mo=2&Year=1999.
 5. Яненкова І. Г. Організаційна складова інноваційного механізму управління розвитком економіки/ І.Г. Яненкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1598.
 6. Дунська А. Р. Визначення категорії «інноваційний механізм розвитку промислових підприємств/ А.Р.Дунська// Маркетинг і менеджмент інновацій. - №2. – 2013. – С. 169-179.
 7. Gavrish О., Dunska А. Classification of innovative mechanism`s types of industrial enterprises // Journal “L`Association 1901 “SEPIKE”. - Ausgabe 7. – 2014. – L`Association 1901 “SEPIKE”, Poitiers, France. – С. 63-65.