Наукові конференції України, VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Розмір шрифту: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Н.В. Караєва, О.Ю. Підберезна

Остання редакція: 2015-04-22

Тези доповіді


У статті визначено актуальність впровадження інформаційних засобів для аналізу еколого–економічної діяльності підприємств енергетики. Наведено характеристика функціональних можливостей програмних засобів, застосування яких спрямовано на статистичну обробку даних, оцінювання екологічних та економічних параметрів ефективності діяльності підприємств, аналізу безпеки технічних систем.

Ключові слова: енергопідприємство, еколого–економічний аналіз, інформаційні засоби, програмний продукт

he article outlines the relevance of implementing information tools for the analysis of the environmental and economic activities of power. The characteristic features of software tools, the use of which is aimed at statistical processing of data, evaluation of environmental and financial parameters of economic activity, the safety analysis of technical systems.

Keywords: power plants, environmental and economic analysis, information information tools, software

Вступ. Оперативна, якісна і точна обробка великих масивів статистичної інформації необхідної для аналізу еколого–економічної діяльності підприємств енергетичної галузі може бути виконана лише з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки. Своєчасне використання інформації приводить до зниження витрат, підвищенню якості й ефективності виробництва. Так наприклад, оцінка впровадження в США CALS–технологій дозволяє [1]: скоротити витрати на проектування – від 10 до 30%; скоротити час на впровадження нових виробів на ринок – від 25 до 75 %; скоротити витрати на підготовку технічної документації – до 40 %. Також, існує підвищений інтерес органів влади, менеджерів різних рівнів управління до географічних інформаційних систем та геоінформаційних технологій.

Загалом, комплексний облік і використання інформації дозволяє створити необхідну базу для аналізу, прогнозування й планування еколого–економічної діяльності енергопідприємства, підвищує обґрунтованість розробки стратегій, виявляє помилкові стратегії, дає можливість своєчасного коректування планів і бюджетів підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати наукових досліджень свідчать [2–6], що вибір інформаційних засобів аналізу даних діяльності суб’єктів господарювання  та проведення необхідних розрахунків залежить від характеру прикладних задач, обсягу даних, які обробляються, наявного обладнання, та кваліфікації користувача.

Так, наприклад, у роботі [2] наведено аналіз програмних засобів аналізу фінансового стану підприємства. Компанії Isograph Inc та Relex Software Corporation розробляють інформаційні засоби для аналізу надійності роботи атомних станцій [3-4].

Серед сучасних програмних засобів вітчизняного виробництва потрібно відзначити інструментально–програмний комплекс (ІПК), розроблений в Українському центрі економіко–математичних досліджень «Тридента» під керівництвом В.В. Сегала групою вчених: О.В. Герасименко, Ю.Г. Глушановський, В.І. Кокуєва, А.Ф. Бакуменко, А.В. Лефтер, С.Б. Каліниченко та ін. ІПК призначений для вирішення задач структурного і параметричного синтезу складних систем (довільної природи), які характеризуються множинним поданням вхідної інформації і вихідних даних і функціонують в умовах невизначеності і (або) конфлікту [5].

Слід відмітити, що вищезазначені програмні засоби мають вузькоспеціалізоване призначення для  обробки різних видів даних.

Постановка завдання. Враховуючи специфіку та багатоаспектність прикладних задач аналізу еколого–економічної діяльності підприємств енергетики актуальним є дослідження характеристики функціональних можливостей застосування сучасних інформаційних засобів для представлення результатів даного аналізу.

Результати дослідження. На даний час існує безліч розроблених програмних засобів для здійснення різнопланового аналізу. Кожен із них має різну спеціалізацію та призначений для  обробки складових процесу аналізу [5]:

-     програмні пакети для статистичної обробки даних;

-     програмні засоби для оцінки екологічних параметрів економічної діяльності;

-     програмні продукти  (ПП) для аналізу безпеки технічних систем;

-     програмні пакети для оцінки фінансових параметрів підприємств;

-     геоінформаційна обробка даних з використанням ГІС–технологій.

Розглянемо функціональні можливості застосування їх для аналізу еколого–економічної діяльності енергопідприємства.

Програмні пакети для статистичної обробки даних. Наявність потужних, надійних і разом з тим простих в експлуатації програмних продуктів статистичного аналізу звільняє аналітика від рутинних операцій, розширює сферу застосування економетричних методів у процедурі проведення еколого–економічного аналізу, сприяє появі якісно нових можливостей моделювання даних.

Найвідомішими іноземними пакетами статистичної обробки даних є: BMDP, STATGRAPHICS, SAS, SPSS, E.Views, RATS, MikroTSP, Minitab, STADIA, SYSTAT, MEЗОЗАВР, ЕВРІСТА та ін.

Базовими функціями даних програмних пакетів є:

-     ділова графіка;

-     параметричні тести (критерії Стьюдента, Фішера, гістограма);

-     непараметричні тести (хі–квадрат, знаків, серій, Вілкоксона, Колмогорова–Смірнова, кореляція Спірмана);

-     категоріальний аналіз (кростабуляція, хі–квадрат оцінка, коефіцієнти узгодження);

-     дисперсійний аналіз (одно–, дво–, багатофакторний);

-     регресійний аналіз (проста регресія, множинна регресія, покрокова регресія, нелінійна регресія);

-     аналіз часових рядів (згладжування, фільтрація, автокореляція, кроскореляція, спектральний, ARIMA–моделі);

-     багатовимірні методи (кореляція (коваріaція), кластерний аналіз, факторний аналіз).

Також до складу програмних засобів статистичної обробки даних можна віднести вітчизняні ІПК, до яких входять ряд ПП (GRAND–96, ІДЕНТА, ПСИХЕЯ, HUSTLE, ДИЛЕМА, СПЕКТРУМ і VERSION), сумісність яких забезпечується єдиним стандартом надання вихідних і вхідних даних і єдиною технологією програмування.

Програмні засоби для оцінки екологічних параметрів економічної діяльності. Для повної оцінки діяльності енергопідприємства необхідним є проведення еколого–економічного аналізу. Сьогодні в Україні розроблено незначна кількість ПП, які дозволяють обробляти інформацію необхідну для еколого–економічного аналізу діяльності підприємства (табл. 1) [5].

Таблиця 1

ПП оцінювання екологічних параметрів діяльності енергопідприємства

Найменування ПП

Призначення

«EOL»

Програма розрахунку забруднення атмосфери

EOL + FON

Програма розрахунку забруднення на ЕОМ + розрахунок фонових концентрацій

«PLENER»

Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ

«EOL +»

Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ

«EOL –2000»

Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ

«EOL (ГАЗ)–2000»

Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ

«Еколог – Газ»

Програма розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ

«ТАНДЕМ»

Експертна система ПГО

«ЕКСПЕРТ»

Ведення банку даних ПГО

«ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ»

Система для обробки даних інвентаризації джерел викидів

«NEORIST»

Розрахунки валових викидів забруднюючих речовин від неорганізованих джерел забруднення атмосфери

«ІНВЕНТЕР»

Система для обробки даних інвентаризації джерел викидів на ПК

«Атмосфера»

Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, формування таблиць звіту інвентаризації

«Report 1.00»

Підготовка форми держстатзвітності №2–ТП(повітря)– квартальна «Звіт про охорону атмосферного повітря»

ЕОЛ (ГАЗ) – 2000

Розрахунки забруднення атмосфері на ЕОМ в приземних і верхніх шарах атмосфері

ЕОЛ –2000

Розрахунки забруднення атмосфери на ЕОМ у приземних та верхніх шарах атмосфери

Електронні типові форми XML

Експорт (імпорт) електронних копій відповідних документів, з метою їх подальшої обробки та публікації

Інтернет додаток «ЕКОЗВІТ»

Підготовка в електронній формі документів для отримання дозволу на викиди та статистичної звітності

«NORMA6XML»

Підготовка в електронній формі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів

Джерело: складено авторами на основі [5]

ПП для аналізу технічної безпеки систем енергетики. Серед різноманіття ПП для оцінки безпеки та надійності складних технічних систем значну частину становлять програми для аналізу безпеки АЕС [3,4,6] на основі наступних методів: FMEA (failure mode and effect analysis) – аналіз характеру і наслідків відмов; FTA (fault tree analysis) – аналіз дерева несправностей; HAZOP (HAZard and OPerability) – метод виявлення уразливості. Також існують ряд ПП для автоматизованого розрахунку безпеки та надійності складних технічних систем, характеристики основних з них наведено в табл. 2.

Таблиця 2

ПП для аналізу безпеки технічних систем

Назва програмного продукту

Характеристики

SAPHIRE 7.27

Розробка імовірнісних моделей ризиків для промислових об’єктів. Основана на коді IRRAS – «Інтегрована система аналізу надійності і ризику»

RiskSpectrum PSA Professional

Імовірнісний аналіз ризику і надійності методом дерев відмов і дерев подій

АРБИТР

Автоматизоване структурно–логічне моделювання і розрахунок надійності і безпеки систем.

НОСТРАДАМУС

Прогнозування радіаційної обстановки при викидах

Радіаційних матеріалів в аерозольній і газовій формі в атмосферу

СВЕЧА

Моделювання процесів руйнування активної зони на початковій стадії тяжкої аварії.

СОКРАТ

Моделювання фізичних процесів на всіх етапах розвитку аварійного процесу від початкової події до виходу розплаву за межі корпусу реактора з урахуванням конструктивних особливостей ВВЕР

Джерело: складено авторами на основі [5]

Програмні пакети для оцінки фінансових параметрів підприємства. На російському ринку найбільш поширено декілька ПП для оцінки фінансового стану підприємства: «COMFAR», «Project Expert», «Альт– Інвест», «ИНЭК–холдинг», «Тео–інвест», Energy Invest, «Інвестор–PL», Millenium, «АЛЬТ–Фінанси», «АФСП», «Audit Expert» в основі яких лежать класичні підходи до фінансового аналізу [2]. Необхідно зазначити, що дані ПП – це відносно дорогі і не завжди доступні програмні продукти. Також, не зважаючи на їхню широку функціональність, враховуючи неповноту фінансової звітності сучасних вітчизняних підприємств вони не завжди зможуть дати об’єктивну оцінку фінансового стану енергопідприємства.

Також, обробка даних з використанням ГІС–технологій мають стати загальноприйнятим інструментом прийняття рішень суб’єктами господарської діяльності на різних рівнях ієрархії управління [5]. Для задач геоінформаційного аналізу, найбільш поширеними ГІС, є: ArcGis, GrassGIS, MapInfo, gvSIG тощо. Загалом, аналітичні можливості ГІС дозволяють вирішувати велику кількість просторових задач в аналізі ефективності еколого–економічної діяльності енергопідприємств. Це пояснюється тим фактом, що широкий спектр застосування форм візуалізації результатів аналізу, діагностики та моделювання просторових об’єктів, процесів та взаємозв’язків в результаті використання  ГІС  є важливим інформаційно–методичним засобом формування ефективних системних нетривіальних управлінських рішень.

Висновки. Аналіз характеристик сучасних інформаційних засобів свідчить про можливість їх застосування для оперативної, якісної обробки великих масивів інформації щодо результативності еколого–економічної діяльності підприємств енергетичної галузі, до яких відносяться зокрема: статистична обробка даних, оцінювання екологічних параметрів економічної діяльності, аналіз технічної безпеки діяльності енергопідприємств та оцінювання їх фінансового стану.

Подальшого наукового дослідження потребують концептуальні основи розробки вітчизняних програмних засобів для аналізу еколого–економічної діяльності підприємств енергетики з урахуванням їх специфіки.

Література

  1. Шеховцева Л.С. Методология разработки стратегии развития окраинного региона страны в условиях ОЭЗ. / Л.С. Шеховцева // Межвуз. сб. науч. тр. / Калининград ун–т. // Под ред. проф. Ивченко В.В. – Калининград, 2000. С. 20–32.
  2. Бізнес–Софт – Програмні продукти для фінансового аналізу підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.i2r.ru.
  3. Доповідь компанії Isograph Inc [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.isograph–software.com.
  4. Сторінка компанії  Relex Software Corporation [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.relex.com.
  5. Караєва Н.В. Методологія геоінформаційного менеджменту економічно безпечним розвитком регіонів України / Н.В. Караєва, О.П. Кілянчук // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології: монографія [Мунтіян В.І., Прокопенко О.В., Петрушенко М.М. та ін.]; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук’яненко С.О., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: Видавництво ООО «Юрка Любченко», 2014. – С.373–382.
  6. ИБРАЭ РАН – Программы для анализа безопасности АЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.ibrae.ac.ru.