Наукові конференції України, VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Розмір шрифту: 
АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В ОСТАННІ РОКИ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Оксана Олегівна Сич

Остання редакція: 2015-04-22

Тези доповіді


Анотація. У статті здійснено аналіз зміни рентабельності підприємств в Україні за останні роки та розглянуто чинники, що спричинили ці зміни. Визначено найбільш збиткові галузі підприємств та запропоновано пріоритетні шляхи підвищення рентабельності на цих підприємствах з урахуванням сучасного стану економіки України.

Ключові слова: рентабельність, прибуток, витрати, підприємство, операційна діяльність підприємств, рентабельність виробництва, прибутковість підприємства.

Annotation. The article carries out the analysis of changes in profitability of Ukraine in recent years and considers the factors that caused these changes. The most detrimental industries are determined and it is suggested the priority ways to improve profitability of these enterprises considered the current state of the economy in Ukraine.

Keywords: profitability, revenue, expenses, the company operating business activity, profitability, profitability of the company.

Постановка проблеми. Оцінка ефективності функціонування підприємств є важливим показником, що дає змогу проаналізувати, в які з них доцільно вкладати кошти та розвивати в подальшому, а в яких необхідно здійснити певні зміни, щоб підвищити їх конкурентоспроможність і прибутковість. Для оцінювання ефективності діяльності підприємств використовуються різноманітні показники, такі як обсяги виготовленої та реалізованої продукції, величина прибутку, розміри інвестицій тощо. Поряд з ними застосовується також показник рентабельності підприємства, який більш комплексно відображає результати діяльності, оскільки включає в себе не тільки доходи, а й витрати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До питання рентабельності підприємства зверталися такі науковці: Короткевич О. В., Тітов М. В., Шарова А. В., Мазаракі А. А., Бугуцький О. А. та інші. Праці цих вчених стали методологічною та теоретичною основою проведеного дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз останніх статистичних показників рентабельності підприємств в Україні по галузям та визначення тих, які є найбільш збитковими. В статті досліджується сутність рентабельності та основні напрямки її підвищення для підприємств України в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Рентабельність – це співвідношення прибутку з понесеними витратами (один із основних показників ефективності діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності, який характеризує інтенсивність їх роботи) [1, с. 223]. Вона означає прибутковість підприємства і визначається шляхом зіставлення прибутку або валового доходу з витратами або невживаними ресурсами. Це відносний показник, який вимірюється у відсотках.

Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарської діяльності підприємства. Вони характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності. Саме тому їх значно доцільніше використовувати для аналізу сучасного стану та тенденцій функціонування підприємств.

Але при цьому рентабельність підприємства напряму залежить від його прибутку. Для одержання максимального прибутку підприємство повинне найбільш повно використовувати ресурси, що знаходяться в його розпорядженні. Збільшення випуску знижує витрати на одиницю продукції, тобто витрати на її виготовлення в розрахунку на одиницю продукції знижуються, а отже, знижується собівартість, що в остаточному підсумку веде до збільшення прибутку від реалізації продукції [2].

Показники рентабельності можливо об'єднати у декілька груп:

  • показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів;
  • показники, що характеризують прибутковість продажів;
  • показники, що характеризують прибутковість капіталу та його частин.

Всі показники можуть розраховуватись на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції та чистого прибутку.

Залежно від рівня економічного розвитку країни, спрямованості економіки в цілому, смаків та вподобань споживачів, що купують ті чи інші товари та послуги, ступеня залучення інвестицій та багатьох інших факторів складаються певні закономірності у рентабельності діяльності підприємств. Так, серед видів економічної діяльності найвищий рівень рентабельності мають підприємства, що займаються фінансовою діяльністю (73,0%), а також підприємства торгівлі, з ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (19,6%), в тому числі підприємства торгівлі автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт (26,8%) [3].

Проаналізуємо останню статистику рентабельності підприємств (за 2014 рік), беручи до уваги такі показники як результат та витрати операційної діяльності підприємства.  Результати наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за січень-вересень 2014 року (млн. грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього

-34750,9

1754985,0

-2,0

сільське, лісове та рибне господарство

-619,8

8360,6

-7,4

промисловість

34897,7

1045932,8

3,3

будівництво

-1694,5

47451,9

-3,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-7770,1

202208,7

-3,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3292,4

137284,6

2,4

тимчасове розміщування й організація харчування

-3005,4

10412,0

-28,9

інформація та телекомунікації

771,4

51868,5

1,5

фінансова та страхова діяльність

-1805,5

56644,7

-3,2

операції з нерухомим майном

-7473,5

29637,8

-25,2

професійна, наукова та технічна діяльність

-47674,9

126004,5

-37,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-2602,1

20005,8

-13,0

освіта

79,2

418,4

18,9

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-62,1

3803,2

-1,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-938,5

13975,5

-7,0

надання інших видів послуг

-100,2

976,0

-10,3

Джерело: [4].

У 2014 році найменшу рентабельність мали підприємства професійної, наукової та технічної діяльності (-37,8%), у них було залучено багато коштів, але прибуток виявився найменшим з усіх видів діяльності. Найбільш рентабельною галуззю в Україні за останній час є освіта (18,9%).

Однак, порівняно з попередніми роками, загальна рентабельність підприємств в Україні зменшилась. Після кризи в 2008 році, що значно вплинула на діяльність економічних суб`єктів, а також в умовах сучасної політичної та економічної кризи, підприємства отримують значно менші обсяги прибутку, ніж раніше.

Багато підприємств зачиняються, зменшуються інвестиції та капіталовкладення, зокрема з-за кордону, росте інфляція, що чинить вплив на попит на різноманітні товари та послуги. Ці та багато інших процесів негативно відображаються на загальних доходах підприємств, що призводить до зменшення їх рентабельності. Це відображено у таблиці 2, де наведено рівень рентабельності підприємств по галузям за останні п`ять років.

Таблиця 2. Рентабельність операційної діяльності підприємств

за видами економічної діяльності за 2010-2014 роки

 

Рівень рентабельності (збитковості), %

 

2010

2011

2012

2013

2014

Усього

4,0

5,9

5,0

3,9

-2,0

сільське, лісове та рибне господарство

22,9

23,2

21,7

11,3

-7,4

промисловість

3,5

4,7

3,4

3,0

3,3

будівництво

-1,5

0,2

-0,1

0,0

-3,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9,8

15,0

12,2

10,2

-3,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5,6

6,1

5,4

3,5

2,4

тимчасове розміщування й організація харчування

-1,8

-0,1

-1,1

-2,8

-28,9

інформація та телекомунікації

7,4

7,6

10,5

11,8

1,5

фінансова та страхова діяльність

3,5

6,2

6,1

5,9

-3,2

операції з нерухомим майном

0,3

-3,6

2,8

3,1

-25,2

професійна, наукова та технічна діяльність

-6,6

0,5

0,3

-1,3

-37,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-3,3

-2,7

-2,9

-2,5

-13,0

освіта

4,9

7,4

8,2

8,4

18,9

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

4,0

2,6

2,7

3,1

-1,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-26,9

-24,4

-17,6

-8,0

-7,0

надання інших видів послуг

4,3

3,1

2,6

-0,9

-10,3

Джерело: [4, 5, с. 74].

Так, у 2011 році порівняно з 2010 зріс загальний рівень рентабельності підприємств (на 1,9%), а от починаючи з 2011 року почався спад цього показника і у 2014 році він досягнув від`ємного значення (-2,0%).

Найбільш збитковими галузями підприємств є професійна, наукова та технічна діяльність, операції з нерухомим майном, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, тимчасове розміщування й організація харчування. І якщо у випадку з операціями з нерухомим майном це пояснюється значним зниженням попиту на нерухомість в умовах кризи 2014 року, то інші галузі є нерентабельними вже протягом останніх п`яти років. Це свідчить про необхідність проведення змін у підприємствах даних галузей.

Для підвищення рентабельності підприємства необхідно в першу чергу збільшувати прибуток, а цього можна досягти наступними шляхами:

  • зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції, тобто знижувати її собівартість;
  • максимально використовувати ресурси та потенціал підприємства;
  • нарощувати обсяги виробництва та реалізації продукції.

Також до шляхів підвищення рентабельності підприємства можна віднести:

  • покращення маркетингу, пов’язане з коригуванням стратегії і тактики маркетингу;
  • усунення каналів втрати прибутку (виплата різних штрафів, неустойок);
  • підвищення оптових або інших відпускних цін на продукцію, але так, щоб ці ціни відповідали якості продукції тощо [6].

Для підвищення рентабельності підприємств професійної, наукової та технічної діяльності необхідно впроваджувати інновації та розробки, а також підкріплювати їх інвестиціями. Інвестори повинні бути зацікавлені у наданні коштів, тому нові наукові та технічні розробки повинні бути конкурентоспроможними на ринку.

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування включає в себе оренду, прокат та лізинг, діяльність туристичних агентств та туристичних операторів, обслуговування будинків і територій тощо. Для підвищення рентабельності цих підприємств потрібно збільшувати попит на товари та послуги, що надаються ними шляхом підвищення їх якості або розширення асортименту та зацікавленням споживачів у продукції (проведенням рекламної кампанії та різноманітними акціями) тощо.

Висновки. Рентабельність як показник ефективності функціонування підприємства дає уявлення про розмір прибутку, отриманого шляхом реалізації товарів та послуг або в результаті іншої діяльності, що приносить дохід по відношенню до витрат на виготовлення цих товарів та послуг. Проведений аналіз показників рентабельності підприємств України за останні п`ять років показує, що наразі підприємства усіх галузей переживають спад, зумовлений негативним впливом кризових явищ на економіку. Для підвищення прибутковості підприємств необхідно в першу чергу врегулювати економічну ситуацію в країні шляхом законодавчих реформ, а потім звертатися до основних шляхів, що допоможуть збільшити прибуток, наприклад, зменшення собівартості виробництва, більш повного використання наявних ресурсів підприємства, залучення інвесторів, підвищення попиту на продукцію та її конкурентоспроможності на ринку.

Література

1. Непочатенко Олена Олександрівна. Фінанси підприємств : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 504 с.

2. Тітов М. В. Моделювання ефективності використання активів підприємства на основі методології розв’язання зворотних задач. // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №11. – с. 32-41.

3. Короткевич Ольга Василівна. Рентабельність господарської діяльності підприємств. // Економіка і прогнозування. – 2008. – №3. – с. 61-69

4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Діяльність суб`єктів господарювання за 2013 рік : статистичний збірник. К. : Державна служба статистики України, 2014. – 474 с.

6. Васильєв В. В. Шляхи підвищення результативності українських підприємств // Фондовий ринок. – 2007. – №12. – с. 11-14.

 


Ключові слова


рентабельність, прибуток, витрати, підприємство, операційна діяльність підприємств, рентабельність виробництва, прибутковість підприємства