Наукові конференції України, VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Розмір шрифту: 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Olga Guk, Olga Shcherbakova

Остання редакція: 2015-04-22

Тези доповіді


Анотація. Вступ України до Євросоюзу вимагає модернізації вітчизняної харчової промисловості з метою задоволення внутрішнього попиту, а також освоєння нових ринків збуту. Унаслідок зростаючої конкуренції з імпортованими товарами перед підприємствами з’являються нові стимули та перспективи. Вирішення завдань, які стоять перед харчовою промисловістю можливе лише в руслі інноваційного розвитку. Інноваційна діяльність спрямована на модернізацію матеріально-технічної бази та на оновлення і вдосконалення його виробничих сил.

Ключові слова:  модернізація, інновації, інноваційній розвиток, харчова промисловість, матеріально-технічна база.

Annotation. Ukraine's accession to the European Union requires modernization of the domestic food industry to meet domestic demand, and the development of new markets. Due to increasing competition from imported products production, an additional incentive to perfection. Solving problems facing the food industry is possible only in line with the innovative development. Innovative activities aimed at modernization of logistics and to update and improve its productive forces.

Key words: modernization, innovation, innovative development, food processing, material and technical base.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Дослідженню проблем інноваційного розвитку, модернізації матеріально-технічної бази, забезпечення високотехнологічного розвитку харчової промисловості, приділено увагу у працях багатьох вчених, зокрема: О.І. Амоша, О.М. Кушніренко, Д.Ф.Крисанова, Л.І Федулової, Г.Г Васильцева та інших.

Формулювання цілей (постановка завдання): Метою даної статті є аналіз існуючого стану та сприяння розвитку техніко-технологічного рівня підприємств, що передбачає впровадження новітніх маловідходних, ресурсозберігаючих та еколого безпечних технологій, докорінну реконструкцію та модернізацію виробничої бази харчових підприємств, оснащення їх сучасною технікою.

Постановка проблеми: Вітчизняні підприємства не готові до активного інноваційного розвитку, через відсутність необхідної матеріально-технічної бази, ефективного фінансового та правового механізму регулювання, а також через неготовність топ-менеджерів до постійного впровадження змін та адаптації персоналу у напрямку подолання опору цим змінам. У підприємств харчової промисловості загалом відбувається нагромадження застарілої техніки та обладнання.

Виклад основного матеріалу дослідження: Інноваційний розвиток підприємств націлений на формування і залучення із зовнішнього середовища таких інновацій, які б сприяли збільшення його конкурентоспроможності, закріпленню позицій на ринку, та забезпечували б перспективу розвитку. Для подолання технологічного й технічного відставання підприємств та підвищення технічного рівня виробництва необхідно: зниження відсоткової ставки до такого рівня, щоб стало можливим кредитування виробництв, які орієнтовані на внутрішній ринок; оздоровлення фінансово-економічного стану підприємств; залучення іноземних інвесторів у виробництво споживчих товарів з метою підвищення рівня виробництва; модернізація матеріально-технічної бази, залучення нових інвесторів; зростання привабливості галузі, що зумовить збільшення довіри в потенційних інвесторів [1].

Щоб підготувати вітчизняні підприємства до інноваційного прориву, їм потрібно нарощувати свій ресурсний потенціал і змінювати методи управління та організації виробничого процесу. Ефективна модернізація підприємства повинна стати необхідною передумовою його інноваційного розвитку. Техніко-технологічна модернізація спрямована на оновлення матеріально-технічної бази, технології, техніки шляхом запозичення зарубіжного досвіду в сфері інновацій чи власних інноваційних розробок з метою випуску високо конкурентоспроможної продукції [4].

Ключовим чинником підвищення ефективності роботи галузі та посилення конкурентоспроможності харчової продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках є активізація інноваційної діяльності підприємств. Протягом 2012-2014 рр. інноваційна активність підприємств харчової промисловості України демонструвала помірну висхідну динаміку (табл. 1). Частка інноваційно активних підприємств у галузі зросла з 13,0 % у 2012р. до 16,1 % у 2014 р [6].

Таблиця 1

Показники інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості [6]

 

2012

2013

2014

Кількість інноваційно активних підприємств, од. / % до загальної кількості підприємств галузі

336/13,0

352/14,3

384/16,1

Кількість підприємств, що впроваджували інновації, од. / % до загальної кількості підприємств галузі

284/10,9

296/12,0

313/13,1

Кількість підприємств, що реалізували інноваційну продукцію, од. / % до загальної кількості підприємств галуз

245/9,4

239/9,7

268/11,2

Обсяги реалізованої інноваційної продукції, млн грн. / % до загального обсягу реалізованої продукції галузі

4912,4/4,0

4660,9/3,2

5485,3/3,3

Обсяги реалізованої за межі України інноваційної продукції, млн. грн. / % до загального обсягу реалізованої інноваційної продукції галузі

880,6/17,9

1143,1/24,5

1475,6/26,9

 

Українські показники інноваційної активності харчової промисловості значно поступаються показникам європейських країн. Мінімальні показники мають Португалія – 29 % та Греція – 29 %. Максимальні показники: Нідерланди – 62 %, Австрія – 67 %, Німеччина –69 %, Данія –71 %, Ірландія – 74 %.

Розвиток галузі на сучасному етапі є можливим лише за умови збільшення частки підприємств, які впроваджують інновації, до рівня 40-45%. У 2012 р. частка підприємств, що впроваджували інновації, становила 10,9 %, у 2014 р. зросла до 13,1 %. При невеликому зростанні обсягів реалізованої інноваційної продукції галузі продовжує скорочуватися її частка у структурі реалізованої продукції харчової промисловості – у 2014 р. вона скоротилася  порівняно з 2012 р.(4,0 %) і становила лише 3,3 %.

Через неефективну структуру фінансування інноваційної діяльності у галузі, у якій переважна частка припадає на власні кошти підприємств відбувається повільна інноваційно-технологічна модернізація підприємств - табл. 2. У розвинутих країнах основним джерелом фінансування інноваційної діяльності є бюджетні кошти – держава фінансує до 50% науково-технологічних витрат та від 50-70%  витрат на фундаментальні дослідження [3]. Фінансування інноваційної діяльності харчової промисловості українських підприємств наведено у табл. 2. Фінансування інноваційної діяльності підприємств у 2014 році, зокрема за рахунок державного бюджету, власних коштів, кредитів та інших джерел наведено на рис.1.

Таблиця 2

Фінансування інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, млн грн. [6]

 

2012

2013

2014

Усього

7949,9/100

8045,5/100

14333,9/100

у т. ч. за рахунок

Власних коштів

5169,4/65,0

4775,2/59,3

7585,5/52,9

Державного бюджету

127,0/1,6

87,0/1,1

149,2/1,0

Місцевих бюджетів

7,4/0,1

5,7/0,1

12,3/0,1

Позабюджетних фондів

1,7/0,0

0,9/0,0

0,5/0,0

Вітчизняних інвесторів

31,0/0,4

31,0/0,4

45,4/0,3

Іноземних інвесторів

1512,9/19,0

2411,4/30,0

56,9/0,4

Кредитів

941,6/11,8

626,1/7,8

5489,5/38,3

Інших джерел

158,9/2,1

108,2/1,3

994,6/7,0

 

 

Рис.1. Фінансування інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості у 2014 році [6]

З рисунку 1 видно, що переважна частка припадає на власні кошти 52,9%, іншу частку займають кредити – 38,3 %. Фінансування з державного та  місцевого бюджетів, позабюджетних фондів майже не здійснюється. На вітчизняних та іноземних інвесторів припадає – 0,3 % та 0,4 % відповідно. Порівняно з 2014 роком у 2012 та 2013 роках інвестори вкладали гроші у підприємства України. Через нестабільну економічну ситуацію у країні кількість інвестицій значно зменшується.

Напрями інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України мають визначатися з урахуванням світових тенденцій розвитку галузі, внутрішнього та зовнішнього попиту на окремі види інноваційної продукції. Основними завданнями інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості є впровадження нових технологій виробництва, модернізація матеріально-технічної бази [5].

Розв’язанню цих завдань сприяє модернізація матеріально-технічної бази виробництва шляхом заміни застарілих основних засобів новими, більш продуктивними, вдосконаленням виробничих відносин та застосуванням новітніх видів ресурсів.

Шляхами модернізації матеріально-технічної бази, також виступають: вибуття всіх екземплярів застарілої та зношеної техніки та відповідну заміну їх новими з одночасним проведенням інноваційної діяльності, що передбачає налагодження випуску нової продукції підвищеної якості (інноваційної), яка відповідає світовим стандартам; збільшення фінансових ресурсів, оскільки їх дефіцит є наслідком істотного послаблення матеріально-технічної бази; стимулювання залучення інвестицій для оновлення вартісного та кількісного складу основних засобів [2].

Шляхом оновлення матеріально-технічної бази є лізинг. По-перше, лізинг дає змогу отримати додаткові інвестиції від іноземних партнерів у вигляді машин і обладнання. По-друге, до лізингових операцій залучаються значні кошти банків, страхових компаній, акціонерних товариств та інших фінансових установ, що перебувають безпосередньо в Україні [5].

Для створення міцної матеріально-технічної бази необхідно активне формування і нагромадження інвестиційного потенціалу, впровадження сучасних технологій і т. д. Нині найголовніше завдання підприємств галузі - поліпшення їх фінансового стану.

Висновки. Основною проблемою є неготовність вітчизняних підприємств до активного інноваційного розвитку, через відсутність необхідної матеріально-технічної бази, ефективного фінансового та правового механізму регулювання. Низький техніко-технологічний рівень розвитку харчової промисловості спричиняє додаткові витрати сировини, високу трудомісткість та енергоємність продукції, зменшує її конкурентоспроможність. Вирішенням проблеми є впровадження новітніх маловідходних, ресурсозберігаючих та еколого безпечних технологій, що є обов’язковою умовою зміцнення конкурентних позицій підприємств України, докорінна реконструкція та модернізація матеріально-технічної бази харчових підприємств, шляхом: заміни застарілої та зношеної техніки, збільшення фінансових ресурсів та стимулювання залучення інвестицій.  Оновлення матеріально-технічної бази виробництва підвищує ефективність виробництва, створює конкурентні переваги, забезпечує прогресивні зміни в промисловості, сприяє інноваційному розвитку економіки в цілому.

Джерелами фінансування інноваційного розвитку підприємств мають стати: комплексна державна підтримка, активне залучення коштів іноземних та вітчизняних інвесторів.

Література:

  1. Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення/ О.Амоша. // Економіст. – 2012. – №6. – С. 28-34.
  2. Кушніренко О. М. Активізація інноваційної діяльності як напрям оновлення матеріально-технічної бази харчової промисловості // Вісник державного агроекологічного університету. Науково-теоретичний збірник. – 2011. – № 2. – С. 267–273.
  3. Крисанов Д.Ф. Харчова промисловість України в контексті розвитку національної інноваційної системи/ Д.Ф.Крисанов, К.О.Бужинська // Вісник Хмельницького національного університету. – Т.1. – 2011. - №5. – С.58-66.
  4. Федулова Л.І. Технологічний розвиток підприємств України / Л.І.Федулова. - К.: Інститут економіки та прогнозування, 2013. – 627 с.
  5. Васильців Г.Г. Стратегічні засади управління використанням матеріально-технічної бази підприємства / Г.Г. Васильців // Науковий вісник НЛТУ України, 2012. – Вип. 18. – С. 275-279
  6. Офіційний сайт державної служби статистики України [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article

 


Ключові слова


Модернізація, інновації, інноваційній розвиток, харчова промисловість, матеріально-технічна база.