Наукові конференції України, VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Розмір шрифту: 
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАД»
Вікторія Сергіївна Тарянік, Владимир Вадимович Давиденко

Остання редакція: 2015-04-22

Тези доповіді


УДК 658.15

Давиденко В.В.

к.е.н., доцент;

Тарянік В.С.

Студент ФММ

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ  «ЕЛЕКТРОПРИЛАД»

В статті розкривається роль антикризового управління у діяльності підприємства. Охарактеризовано основні етапи розробки фінансової стратегії. Проаналізовано взаємозв’язок фінансової стратегії та антикризового управління. Також досліджено необхідність  антикризового управління та запропоновані варіанти подальшого розвитку.

Ключові слова: управління, криза, антикризова стратегія, управління розвитком.

The article reveals the role of crisis management in the enterprise. The main stages of financial strategy development were characterized. The relationships between financial strategy and crisis management were also analyzed. Moreover, were investigated the need of crisis management and proposed options for the further development.

Keywords: management, crisis, crisis strategy, development management.

Постановка проблеми. Проблема можливостей функціонування в умовах кризи більшості підприємств України актуальне питання сьогодення. Економічні, технологічні, фінансові фактори стримують подальший розвиток фірм та вимагають адаптування до тих умов, що створенні у зовнішньому середовищі за рахунок визначення можливостей керівниками всередині підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Створенням стратегій управління в кризових умовах займалися такі вчені-економісти: Е. І. Альтман, І. Ансофф, В. А. Василенко,  М. К. Колісник, Е. М. Короткова, Д. Дж. Майєрс, Т. С. Петер, Л. І. Федулова. Формуванню фінансових стратегій для підприємств вчені, як Віханський О.С., Градов А.П., Наливайко А.П.[2], Осовська Г.В., Пономаренко В.С., Стрікленд А.Дж., Томпсон А. А., Шинкаренко В.Г.[3].

Подоланню фінансово-економічних проблем на підприємстві та виведенню їх з кризового стану. Вченими, що досліджували проблематику є: Бланк І.А.[1], Герчікова І.Н., Градов А.П., Лігоненко Л.О., Телін С.В.[4] та інші.

Формування цілей статі. Метою дослідження є визначення взаємозв’язку антикризового управління та фінансової стратегії, з метою розробки шляхів підвищення прибутковості підприємства та зниження рівня фінансових ризиків.

Виклад основного матеріалу дослідження. В даний час на шляху втрати Україною значних інвестицій, грошових потоків,  крах банківської системи, вимагає від приладобудівних підприємств швидкого реагування. Формування нових стратегій є важливим напрямом в діяльності компаній. Вони спрямовані допомогти адаптуватися організації до мінливих умов господарювання. Завдання управління полягає у виборі кращих способів досягнення поставлених цілей за допомогою впливу на керовані об'єкти з урахуванням дії на них різних факторів. Ефективне розв’язання цих проблем можливе за допомогою створення і реалізації конкурентних переваг підприємства.

Управління розвитком – процес, направлений на перспективу, тобто формування довгострокових стратегій розвитку підприємства.

Управління функціонуванням – це управління підприємством в короткостроковому періоді. Саме тут головним є відслідковування показників фінансового стану підприємства з метою запобігання виникненню кризових ситуацій.

Головне завдання антикризового фінансового менеджменту полягає в ефективному використанні фінансового механізму з метою запобігання банкрутства та забезпечення фінансового оздоровлення підприємства.

Антикризова діяльність підприємства «ПАТ «НТК Електроприлад» залежить від кількості нових замовлень на авіаційні прибори управління та контролю. Займається цими питаннями відділ маркетингу та «Конструкторське бюро контрольних приладів». Участь у міжнародних виставках, аналіз політичної ситуації та пошук компаній виготовлення кінцевого продукту дасть змогу знайти нових стратегічних партнерів.

Втрата російського ринку на 80% вплинула на прибутковість заводу. Співпраця з Росією неможлива, а тому необхідно шукати нові ринки збуту серед виробників авіаційної техніки, транспортного машинобудування, переробної промисловості, видобувної галузі, для яких важливий високий рівень надійності.

Розрахуємо прогнозне значення з кількості випущених виробів на 2015 рік.

Таблиця 1

Поставка виробів ПАТ «НТК «Електроприлад»

Рік

Виріб

Кількість

Ціна за одиницю товару без НДС, грн.

2012 рік

БУК-МС2

19

158 400,00

2013 рік

БУК-МС2

5

158 400,00

2014 рік

БУК-МС2

13

174 200, 00

-

37

6 003 000,00

Джерело: складено на основі звітності підприємства

Таблиця 2

Трендове прогнозування кількості товарів на 2015 рік

Рік

Кількість, У

Період часу, Х

Х

Х*У

2012 рік

19

1

1

19

2013 рік

5

2

4

10

2014 рік

13

3

9

39

37

6

14

68

Джерело: Складено автором на основі [Таблиці 1]

(1),

(2),

=

(3),

) =18,31

 

Тобто, на 2015 рік очікується зниження замовлень 6 блоків БУК-МС2 порівняно з попередніми роками, а тому слід вживати заходів для підвищення прибутковості, таких як:

-  диверсифікація виробництва,

- пошук нових ринків збуту,

- створення нової фінансової стратегії підприємства.

Для розробки нової фінансової стратегії необхідно реалізувати наступні етапи:

1) визначення періоду формування стратегії на основі періоду, прийнятого для формування корпоративної стратегії, по відношенню до якої фінансова стратегія носить підлеглий характер (3 - 5 років);

2) дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища (економіко-правових умов фінансової діяльності підприємства та можливого їх зміни, кон'юнктури фінансового ринку в цілому та окремих його сегментів);

3) оцінка сильних і слабких сторін підприємства, що визначають особливості його фінансової діяльності, в першу чергу, достатності потенціалу для реалізації інвестиційних можливостей;

4) комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції підприємства;

5) формування стратегічних цілей фінансової діяльності: головних і деталізованих;

6) розробка цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності;

7) прийняття основних стратегічних фінансових рішень, виходячи з цілей і цільових стратегічних нормативів, результатом є портфель альтернатив стратегічних підходів;

8) оцінка розробленої фінансової стратегії по системі спеціальних економічних і позаекономічних критеріїв;

9) забезпечення реалізації фінансової стратегії і організація контролю реалізації [1, с. 105-109].

Проект з Машинобудівним науково-виробничим об’єднанням ім. М. В. Фрунзе  дасть змогу переорієнтуватися на вітчизняного виробника, країни СНГ, дальнього зарубіжжя. Завод співпрацює з Росією, Болгарією, Узбекистаном, Туреччиною, Республікою Білорусь. Підприємство володіє достатнім інженерно-технічним потенціалом для виготовлення систем автоматичного управління. Це наукоємні процеси виготовлення, що потребують значних капіталовкладень. Але існує проблема відсутності замовлень від нафтогазової галузі України на протязі більше ніж 10 років на автоматизацію.

В процесі розробки фінансової стратегії враховуючи динаміку макроекономічних процесів, можливості диверсифікації діяльності підприємства та тенденції скорочення фінансових ринків, у цих умовах  серійне виробництво дасть змогу лише підтримати підприємство. На виробництві використовують майже 90% імпортної мікроелектроніки. Скоротити собівартість без високих втрат якості (не більше ніж 10%) можливо при кооперуванні  та створення спільної власної мережі з ІНКОМ, може бути першим кроком у імпортозаміщенні. Це дозволить знизити імпортну складову на 7-8%. Внутрішня уніфікація виробничих процесів, дозволить знизити собівартість виробів, в залежності від обсягу серії від 12% до 48%.

Висновки. Підприємство може співпрацювати з нафтопереробною, хімічною, енергетичною промисловістю, це дасть змогу локалізувати виробництво в Україні, дозволить знизити ризики залежності від зовнішніх факторів у виготовленні продукції підприємств, підвищити конкурентну стійкість на внутрішньому та зовнішніх ринках. Для цього «ПАТ  «НТК Електроприлад» необхідно використовувати  тонку зважену спільну маркетингову політику. Вчасне реагування керуючої ланки та антикризова політика повинна будуватися на основі різностороннього врахування фінансових можливостей та об’єктивної оцінки зовнішніх та внутрішніх факторів, розробки нових напрямів розвитку, розподілення фінансових ресурсів між різними напрямками економічної діяльності, вибору найбільш оптимальних шляхів їх досягнення, що забезпечить фінансову стійкість підприємства.

Література

  1. Бланк  И.А.  Финансовый менеджмент: Учбовий курс. – 2-ге вид., перероб и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с.
  2. Наливайко А.П. Теоретичні засади стратегії підприємства: Дис. ... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Наливайко Анатолій Петрович. - К., 2002. – 373с.
  3. Красношапка В.В., Моргун О.В. Фінансові стратегії у контексті антикризового управління [Електронний ресурс]: Красношапка В.В., Моргун О.В.//Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2015. – № 2. /  – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1834
  4. Teлін С.В. Антикризове управління як одне з напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства / А.М. Ткаченко, С.В. Телін; Економічний вісник Донбасу, 2010. — № 3. — с. 122-124.

Ключові слова


: управління, криза, антикризова стратегія, управління розвитком