Наукові конференції України, VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Розмір шрифту: 
ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ
Марина Храмцова

Остання редакція: 2015-04-22

Тези доповіді


УДК 336.27

Храмцова М.В.

студентка 2 курсу ФММ, УЗ-31

Науковий керівник Чорній В.В.

асистент кафедри менеджменту

Національній технічний університет Україні «КПІ», м. Київ

 

ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

 

В даній статті розглянуто економічне явище «дефіцит державного бюджету». Досліджено причини виникнення та джерела фінансування бюджетного дефіциту. Проаналізовано статистичні дані за 2008-2014 рр. та досліджено планові показники 2015 року. Запропоновано шляхи підвищення дохідної частини державного бюджету.

Ключові слова: бюджетний дефіцит, державні доходи, державні видатки, фінансування дефіциту державного бюджету.

In this article was considered the economic phenomenon ‘government budget deficit’. Have been explored the reasons of appearance of the budget deficit and the sources of its funding. Have been analyzed statistic data for the 2008-2014 years and explored planned indicator for 2015 year. Have been offered the ways of increasing of the profitable part of the budget.

Keywords: budget deficit, government revenues, government expenditures, financing government deficits.

Постановка проблеми. Планування державного бюджету країни та пошук джерел погашення бюджетного дефіциту є основними завданнями при розробці стратегії державного розвитку. Зростання дефіциту державного бюджету призводить до погіршення соціально-економічного стану, прискоренню інфляції, занепаду державних фінансів. Саме тому на сучасному етапі зростає роль пошуку способів  мінімізації бюджетного дефіциту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням бюджетного дефіциту займаються такі вітчизняні на зарубіжні вчені як:  С.О. Булгакова, Т.А. Говорушко, А.І. Даниленко, Т. В. Лівошко, Н.І. Рєдіна та інші. Однак залишається невирішеним питання формування та використання державного бюджету, з урахуванням ускладнення сучасного економічного та політичного стану в країні.

Постановка завдання. Проаналізувати наявні джерела фінансування бюджетного дефіциту в Україні  та запропонувати нові та пошук нових джерел фінансування бюджетного дефіциту в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Державний бюджет – це головний централізований фонд грошових коштів держави, основний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту. Переважання витрат або доходів порушує збалансування бюджету, що викликає його дефіцит або профіцит. Згідно з Бюджетним  Кодексом  України, «дефіцит бюджету - це перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету)» [1].

Головним джерелом надходжень до державного бюджету України є податки, що забезпечують близько 90% доходів будь-якої держави. Суб’єктами оподаткування виступають юридичні та фізичні особи, що сплачують податки, а об’єктами оподаткування – дохід, прибуток підприємства, заробітна плата, кількість землі тощо. Податки є прямими, що стягуються з фізичних та юридичних осіб безпосередньо (податок з прибутку підприємств, податок з доходів фізичних осіб), та непрямими, що встановлюються на товари та послуги і є складовою їх ціни (акцизний податок, мито, податок на додану вартість).

Мобілізовані кошти уряд використовує для здійснення видатків, таких як: утримання державного апарату, фінансування бюджетного сектора економіки, соціальні видатки, спрямування коштів на розвиток економіки, соціальні видатки, національна оборона.

Основною причиною виникнення бюджетного дефіциту є перевищення темпів зростання бюджетних видатків над темпами зростання бюджетних доходів. Спричиняти дисбаланс у бюджеті країни може ряд факторів, таких як кризові явища в економіці, мілітаризація економіки, надзвичайні обставини, зростання соціальних видатків тощо. Виникнення державного дефіциту в Україні має особливі причини, такі як скорочення валового внутрішнього продукту, через зниження ефективності виробництва, нераціональне використання бюджетних надходжень, зростанням тіньового сектора. Як наслідок, спостерігається дестабілізація економіки, зростання державних витрат, прискорення темпів інфляції та погіршення соціальної ситуації.

Аналізуючи динаміку розміру дефіциту державного бюджету України, визначено, що протягом 2008 – 2014 рр. найменше значення показника було досягнуто в 2008 році ­– 12500,7 млн. грн. Найбільше значення – в 2014 році, а саме – 78070,50 млн. грн., що перевищує мінімальне значення в даному періоді більше ніж у 6 разів (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Дефіцит державного бюджету України з 2008 по 2014 рр.  (в млн. грн.) [2].

З 2008 року помітний вплив світової економічної кризи, коли в Україні мала місце нестача державних фінансових ресурсів, невиконання планового надходження до бюджету та брак ресурсів для фінансування державних видатків. 2011 рік характеризувався скороченням бюджетного дефіциту на 63,3%, основним фактором було значне збільшення надходжень за рахунок податків: в аналізованому році обсяг податкових надходжень становив 261605 млн. грн., що на 56,8% більше податкових надходжень 2010 року.

Законом України «Про державний бюджет на 2015 рік» визначено граничний обсяг дефіциту державного бюджету України в розмірі 63 млрд. 669 млн. 600 тис. грн., або 68,3% ВВП. Згідно з опублікованим документом, дохідна частина бюджету у 2015 році складатиме 475 млрд. 939 млн. 248,7 тис. грн., а видатки складуть 527 млрд. 893 млн. 651 тис. грн. Зростання витратної частини бюджету зумовлене збільшенням витрат на безпеку та оборону України та обслуговуванням державного боргу. Очікуються значні витрати на відновлення інфраструктури та допомогу біженцям та військовослужбовцям. Планується зменшення розміру субвенцій на виплату допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам, скоротяться субвенції на надання пільг та житлових субсидій. В той же час, розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати не зміниться до грудня 2015 року.

Протягом поточного року передбачається зростання дохідної частини на 30% порівняно з попереднім, при цьому велике значення покладено на зміну податкового законодавства. До основних змін у сфері оподаткування належать зростання ставки податку на доходи фізичних осіб, дохід яких перевищує 120 мінімальних заробітних плат з 17% до 20%, запровадження військового збору (1,5%).  Одночасно запроваджено нові податки та збори: акциз у розмірі 5%, що поширюється на роздрібну торгівлю алкогольних напоїв та тютюнових виробів, паливо. Акциз з електроенергії стягується у розмірі 3,2%. До 1 січня 2016 року до діючого тарифу на природний газ додається цільова надбавка у розмірі 2% для підприємств та 4% для населення.

Серед усіх проведених способів скорочення бюджетного дефіциту, за умов складної політичної ситуації, найбільш ефективним є оновлення податкового законодавства, але цей спосіб має ряд негативних наслідків, таких як загроза посилення соціального напруження, стримування підприємницької діяльності, погіршення стимулів до розвитку. Отже, складна політична та економічна ситуація в країні гальмує розвиток господарства країни і ускладнює державне регулювання щодо фінансування зростаючого державного дефіциту.

Висновки. В сучасних умовах бюджетний дефіцит можна знизити шляхом зростання податкових надходжень до бюджету або за допомогою внутрішнього боргу. Перший спосіб є більш ефективним, але його досягнення треба проводити не за рахунок зростання податкового тиску, а шляхом підвищення ефективності суспільного виробництва для зростання обсягу фінансових ресурсів всього суспільства. Інший спосіб – внутрішній борг. Випуск цінних паперів для продажу їх населенню може забезпечити швидке фінансування без прискорення темпів інфляції.

Уряд повинен приділяти особливу увагу контролю за розміром бюджетного дефіциту, з метою зупинення дестабілізації соціально-економічного розвитку. Саме тому пріоритетними напрямками діяльності держави сьогодні має стати досягнення миру в країні та створення передумов для розвитку економіки.

Література.

  1. Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія і практика: навч. посіб. / Д.І.Коваленко, В. В. Венгер – К: «Центр учбової літератури», 2013 р. — 577 с.
  2. Бюджетний кодекс України : прийнятий Верховною Радою України. від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами від 10.02.2015 р.
  3. Фінансовий портал Мінфін  [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/budget/
  4. Футерко О. І. Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка та основні проблеми управління / Олександра Футерко // Економічний часопис – ХХІ. – №9. – с. 37–40.
  5. Кміть Я. Оцінка бюджетної і податкової систем України та механізму їх взаємодії в умовах економічної кризи / Я. Кміть, В. Кміть // Вісник львівського університету. – №41. – с. 246-258.

 

 

 

 

 

 

 


Ключові слова


бюджетний дефіцит, державні доходи, державні видатки, фінансування дефіциту державного бюджету