Наукові конференції України, VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

Розмір шрифту: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ірина Петрівна Малик, Marina Vladimirovna Shkrobot

Остання редакція: 2015-04-22

Тези доповіді


Постановка проблеми. Проблема забезпечення стійкого розвитку економічної системи України в кризовий період стала актуальною і оголила потребу в її трансформації шляхом переходу до інноваційного типу розвитку. Роль промислових підприємств в системі економіки України є вагомою, що висуває до них жорсткі вимоги до якості фінансового управління в умовах загальної економічної кризи. Фінансове управління інтегрує воєдино всі сфери діяльності підприємства за допомогою інформаційної системи, яка, на практиці, рідко виявляється повністю збалансованою, інформаційно забезпеченою системою фінансового управління на підприємстві, що обумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження наукових здобутків щодо системи управління фінансовим забезпечення показало розмаїття наукових підходів. Зокрема, І.Бланка, В.Биковського [1], Н.Давиденко, І. Ітигіної, Г.Кірейцева, О. Поддєрьогіна, Є. Рясних, Т. Черкасової та ін.

Праці названих науковців розкривають структуру системи забезпечення фінансового менеджменту, прийоми управління фінансовими ресурсами, методи фінансового управління підприємством та ін.

Аналіз та узагальнення публікацій з означеної проблематики дають підстави зробити висновок, що дотеперішні науково-методичні підходи до питання системи управління фінансовим забезпеченням промислових підприємств в площині імплементації інформаційних засад належним чином не розроблені як в науковому, так і в організаційно-практичному напрямі.

Формулювання цілей праці (постановка завдання). Основна мета статті полягає у дослідженні передумов імплементації інформаційних засад ефективної системи управління фінансовим забезпеченням промислових підприємств та обґрунтування можливості забезпечити взаємозв’язок всіх рівнів менеджменту в процесі її функціонування.

Виклад основного матеріалу. Інформаційна система дозволяє істотно скоротити всі види витрат діяльності підприємства, максимально оптимізувати управлінський процес. У зв’язку з новизною таких систем для багатьох підприємств, труднощами в адаптації до конкретних умов, низькою інформованістю щодо їх впровадження часто виникає ціла низка помилок, які істотно знижують потенціал інформаційних систем [2, с. 8].

Перш ніж прийняти рішення щодо впровадження інформаційної систе­ми, необхідно приділити увагу таким питанням:

-     обґрунтуванню необхідності впровадження інформаційної системи;

-     визначенню стримуючих чинників впровадження системи та вибору стратегії щодо їх подолання;

-     етапам впровадження інформаційної системи;

-     оцінці результатів впровадження інформаційної системи.

Необхідність у впровадженні інформаційної системи може виявитися при вирішенні будь-якої проблеми – перебудові процесу діяльності підприємства, аналізі діяльності конкурентів тощо. Перш ніж розпочати впровадження інформаційної системи, необхідно провести часткову реорганізацію структури підприємства та технологій ведення бізнесу.

Результатом проведення цих змін є найбільш характерні чинники, які необхідно враховувати при впровадженні інформаційних систем [3,с. 8]:

1)       організаційні;

2)       технологічні;

3)       людські;

4)       інші

Процедуру впровадження інформаційної системи можна поділити на такі етапи.

1.  Передпроектне обстеження, яке полягає у виявленні основних інформаційних потоків на підприємстві та формуванні бази основної нормативно-довідкової документації.

2.  Побудова інформаційно-функціональної моделі діяльності підприємства, опис та оптимізація процесів, що піддаються автоматизації; здійснюється добре навченими співробітниками підприємства-замовника із залученням висококваліфікованих консультантів та з прив’язкою створеної моделі до стандартів бізнесу і до майбутньої системи.

3.  Адаптація системи на підприємстві, у процесі якої проводиться налашту­вання системи відповідно до плану проекту впровадження і тестування окремих модулів та функцій.

4.  Дослідна експлуатація системи – на цьому етапі зберігається подвійне введення даних у стару і нову системи.

5.  Введення інформаційної системи в експлуатацію та її супровід.

Для оцінки результатів змін слід урахувати не лише прямі витрати, які вимірюють у процесі технічного аналізу інформаційної системи, але й непрямі, до яких можна віднести результат подальших інвестицій, заснованих на впровадженні нової системи, розробці нової ділової стратегії, більш вдалому позиціонуванню організації та ін.

Ще одне важливе завдання, яке постає перед керівництвом підприємства, – вибір інформаційної системи, вирішення якого найчастіше припадає на людей, які не є професіоналами в сфері інформаційних технологій управління. Існує досить багато методологій здійснення такого вибору [4,с. 19]. Основні характеристики інформаційних систем, які слід ураховувати при формуванні такого рішення, представлені на рис. 1.

 

Рис.1. Основні характеристики інформаційних систем

Складено на основі [4,с. 19]

Проте впровадження інформаційних технологій на практиці пов’язано з великою кількістю проблем, що обумовлені застарілістю існуючої інформаційної системи на підприємстві, неформалізованістю і хаотичністю внутрішніх принципів управління підприємством, відсутністю на більшості підприємств науково обґрунтованого процесу планування, узгодженням мінливих стратегічних цілей підприємства з можливостями використання інформаційних технологій та іншими причинами. Тому, питанню підвищення ефективності впровадження інформаційних технологій на підприємствах має приділятися якомога більше уваги.

Найбільш характерними функціями системи фінансового управління, які повинні бути автоматизовані, є процедури збору, систематизації, зберігання, передачі (в тому числі по відношенню до територіально віддаленим підрозділам і філіям), аналітичної обробки та видачі різним категоріям користувачів необхідної інформації. З цієї точки зору позитивно зарекомендували себе рішення, засновані на єдиному сховищі даних, що забезпечує уніфіковані підходи до зберігання, передачі та обробки інформації, і OLAP-технологіях, що використовуються користувачами для побудови «гнучких» звітів та аналізу даних. Такай підхід, є найбільш ефективним за співвідношенням ціна-час-якість [5].

Представимо інформаційну систему фінансового управління побудовану на основі єдиного сховища даних у вигляді концептуальної схеми (рис. 2).

 

Рис. 2. Інформаційна система фінансового управління на основі єдиного сховища даних [згруповано авторами]

Автоматизація будь-яких процесів підприємства, як правило, потребує коштів і займає значний часовий інтервал, тому вимагає серйозної підготовки. Інформатизація системи фінансового управління потребує розробки методології процесу, його регламентації і, найголовніше, попередньої апробації для запобігання хворобливого повернення впровадження на кілька етапів назад в цілях коригування раніше затвердженої концепції.

Більшість промислових підприємств знаходяться на етапі реструктуризації, структурні перетворення в них ще не завершені, мають місце зміни керівництва, що в свою чергу призводить до нестабільності. Така нестабільність ставить під загрозу впровадження автоматизованих систем, оскільки витрати на їх безперервне коригування і доопрацювання можуть перевищити базові витрати, а ефективність впровадження їх при цьому буде незначною.

Висновки. Імплементація інформаційних засад у систему управління промисловим підприємством надає можливість більш повно використовувати наявний потенціал для розвитку в умовах зовнішніх викликів та загроз динамічного середовища функціонування.

Враховуючи вищезазначене, варто відзначити, що при імплементації інформаційних засад системи управління фінансовим забезпеченням на промисловому підприємстві, досягаються наступні цілі:

-     створення цілісної фінансово-економічної моделі підприємства, що дозволяє забезпечити прозорість фінансових потоків на інформаційних засадах;

-     можливість оперативного контролю виконання планів і аналізу відхилень планів від їх реалізації, що є ефективною основою прийняття обґрунтованих і своєчасних управлінських рішень;

-     персональне закріплення відповідальності і повноважень в рамках процесу за ключовими менеджерами підприємства.

Перспективи подальших досліджень у цьому науковому напрямі полягають в розробці стратегії розвитку інформаційної системи, що визначається цілями її функціонування, існуючими можливостями і обмеженнями з використанням архітектурного підходу, який дозволяє узгодити різні точки зору на систему відповідно до стратегії розвитку підприємства.

Література:

1.  Быковский В.В. Технология финансового менеджмента [Текст] / В.В. Быковский, Н.В. Мартынова, Л.В. Минько, В.Л. Пархоменко, Е.В Быковская. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – Ч.1. – 80 с.

2.  Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров / В.А. Грабауров. – М. : Финансыи статистика, 2010.–368 с.

3.  Устинова Г. М.Информационныесистемы менеджмента: основные аналитические технологии в поддержке принятия решений / Г. М. Устинова. – СПб. : ДиаСофтЮП, 2011. – 368 с.

4.  Бутова Р. К.Системи оброблення економічної інформації / Р. К. Бутова.– Х. : ХНЕУ, 2012.–220 с.

5.  Фінансовий менеджмент в транзитивній економіці: питання теорії та методології: монографія [Текст] / О.В. Ітигіна, С.С. Арутюнян, О.О. Андробченко, В.Г. Барабанова. За заг. ред. В.Г.Барабанової. – Одеса: Поліграф, 2008. – 236 с.

 

 


Ключові слова


інформаційні засади, система управління, фінансове забезпечення, промислові підприємства.